Børn og unge med komplekse funktionsnedsættelser som følge af prænatal eksponering for rusmidler og afhængighedsskabende medicin

Socialstyrelsen2022

Denne forløbsbeskrivelse har fokus på, at den prænatale rusmiddel- og/eller medicineksponering bliver opdaget og taget alvorligt, og at dette danner baggrund for de efterfølgende indsatser. Barnets vanskeligheder kan udvikle sig og intensiveres gennem opvæksten.

Der mangler viden om og forståelse for børn og unge, der får komplekse funktionsnedsættelser som følge af et skadeligt forbrug af rusmidler under moderens graviditet. Hvis omsorgsmiljøet ikke forstår baggrunden for barnets vanskeligheder og signaler, kan det udgøre en risiko for, barnet ikke bliver støttet optimalt i sin udvikling. Børn i målgruppen kan have flere samtidige risikofaktorer og det er vigtigt, at de fagprofessionelle i udredningen er undersøgende på rusmiddel-/medicinforbrug under graviditeten og får afdækket barnets vanskeligheder og styrker.

Forløbsbeskrivelsen har fokus på det gode forløb for barnet med indsatser der rummer og tager hånd om følgerne af rusmiddel-/medicineksponeringen. Børnenes vanskeligheder kan være komplekse, og de har brug for at blive mødt af voksne, der kan skabe trygge, forudsigelige rammer og møder dem med krav og forventninger, der er tilpasset deres behov.

I takt med at krav og forventninger stiger med alderen, kan børnenes vanskeligheder blive tydeligere. De bør derfor løbende tilbydes en udredning, der kan anskueliggøre både deres funktionsnedsættelser og deres styrker. Viden om barnets særlige behov skal følge med i overgangsfaser, hvor nye rammer, nye voksne og børn skal være en del af deres hverdag.

Forløbsbeskrivelsen er baseret på aktuelt bedste viden om målgruppen og formidler viden og anbefalinger om:

  • Målgruppens karakteristika og udfordringer
  • Faglige indsatser og praksisanvisninger, der kan understøtte en optimal udvikling for det enkelte barn
  • Koordinering og samarbejde der sikrer at målgruppen får den sammenhængende tværfaglig og tværsektorielle indsats de har behov for.

Udarbejdet i samarbejde med andre aktører

Forløbsbeskrivelsen er målrettet kommunale ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og implementering af højt specialiserede indsatser til børn og unge der får følger af prænatal rusmiddeleksponering. Udgivelsen kan også have interesse for fagpersoner og omsorgsgivere, der arbejder med målgruppen, ligesom de kan være relevante for pårørende og interessegrupper.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i regi af Socialstyrelsens varetagelse af den nationale koordinationsstruktur, i samarbejde med en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og relevante bruger- og interesseorganisationer samt udvalgte kommuner og leverandører.

Udover selve forløbsbeskrivelsen er der lavet en selvstændig, lille udgivelse af anbefalingerne, der ligger som bilag.

Hent publikationen

Hent anbefalingerne fra forløbsbeskrivelsen: Børn og unge med komplekse funktionsnedsættelser som følge af prænatal eksponering for rusmidler og afhængighedsskabende medicin her