Screening af rusmiddelbehandling til de mest udsatte unge

VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd2021

På baggrund af et litteraturstudie og indhentning af viden fra praksisfeltet præciseres målgruppen af unge, som kan have vanskeligt ved at profitere af behandlingsmetoden MOVE. Rapporten bidrager med mere viden om målgruppen og præsenterer to indsatser, som MOVE kan suppleres med.

Screeningsrapporten om rusmiddelbehandling til de mest udsatte unge afdækker målgruppens udfordringer og beskriver supplerende indsatser til behandlingsmetoden MOVE. Basis i MOVE er et behandlingsforløb, som kombinerer kognitiv adfærdsterapi og "Den motiverende samtale" med en række strukturelle elementer, bl.a. gavekort for fremmøde og påmindelser pr. sms.

Viden om målgruppen

For at udvide kendskabet til de mest udsatte unge beskriver screeningsrapporten fra VIVE viden om målgruppen og fremhæver to lovende indsatser, som MOVE kan suppleres med. Screeningens resultater er udarbejdet på baggrund af et omfattende litteraturreview af international, nordisk og dansk forskning samt indsamling af praksisnær viden om målgruppen fra feltet.

Målgruppen for screeningen er de mest belastede unge med forskellige problematikker, som fx psykisk sårbarhed, hjemløshed, spinkle relationer til familie og netværk og ikke mindst ubehandlede traumer, som kan vanskeliggøre udbyttet af samtalebehandling. De mest belastede unge profiterer ikke så meget som andre unge af vanlig MOVE-behandling pga. kompleksiteten i deres problemstillinger, og de kan derfor have behov for supplerende behandling.

To supplerende indsatser

Rapporten præsenterer to forslag til indsatser, der med fordel kan kombineres med MOVEs elementer og faste struktur:

  • A-CRA er en evidensbaseret metode, der har vist god effekt på blandt andet unge med cannabismisbrug og emotionelle problemstillinger og/eller psykiske eller svære sociale udfordringer. Metoden har en ressourceorienteret og motiverende tilgang. Der er fokus på at styrke den unges sociale relationer, og familien og det nære netværk inddrages afslutningsvis i behandlingen. Metoden er tidsafgrænset og anvender en manual- og samtalebaseret tilgang.
  • Vidensafdækningen peger på, at mange af de unge har ubehandlede traumer, som kan vanskeliggøre behandlingen. VIVE foreslår, at MOVE suppleres med et element af traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TFKAT), der bidrager til håndtering af målgruppens traumer og fokuserer på de emotionelle problemer, der kan vanskeliggøre behandlingsforløbet. Et fokuspunkt i indsatsen er at "af-institutionalisere" behandlingen ved at flytte nogle af samtalerne ud i naturen eller andre steder, hvor de unges færdes i hverdagen.

 
Hent publikationen