Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af tilknytningsundersøgelser

Socialstyrelsen2021

Retningslinjerne er et fagligt redskab, der beskriver lovmæssige krav, faglige anbefalinger og god praksis i forbindelse med udarbejdelse og anvendelse af tilknytningsundersøgelser.

Retningslinjerne har til formål at tydeliggøre, hvad der kendetegner tilknytningsundersøgelser af høj kvalitet, samt bidrage til en ensartet og systematisk praksis på området. Derudover skal retningslinjerne understøtte både samarbejdet mellem kommuner og psykologer og inddragelsen af de børn, unge, plejeforældre/ anbringelsessteder, forældre og netværk, som undersøgelserne omhandler.

En tilknytningsundersøgelse er en psykologfaglig helhedsvurdering af et barns eller en ungs tilknytnings- og tilhørsforhold til plejefamilien/anbringelsesstedet, forældrene og eventuelt øvrigt netværk. En tilknytningsundersøgelse kan iværksættes som en del af den børnefaglige undersøgelse. Den har til formål at styrke kommunernes oplysnings- og beslutningsgrundlag i de situationer, hvor kommunen overvejer at indstille til enten videreført anbringelse jf. servicelovens § 68 a eller adoption uden samtykke til plejefamilien jf. adoptionslovens § 9, stk. 4.

Der er tale om faglige, vejledende retningslinjer. De kan læses i deres fulde længde som en introduktion til tilknytningsundersøgelser eller anvendes som et opslagsværk. Retningslinjerne beskriver blandt andet, hvad en tilknytningsundersøgelse er, hvornår den er relevant at iværksætte, hvordan der arbejdes med opgavebeskrivelse og inddragelse, samt hvordan den gode undersøgelse bygges op, gennemføres og anvendes. Der er i retningslinjerne et gennemgående fokus på at præsentere lovgivning, inspiration til praksis og Socialstyrelsens anbefalinger til god kvalitet.

Socialstyrelsen har udarbejdet retningslinjerne i samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ankestyrelsen, Børne- og Kulturchefforeningen, Dansk Psykolog Forening, Dansk Socialrådgiverforening, Institut for Menneskerettigheder, Kommunernes Landsforening og Social- og Indenrigsministeriet.

Målgruppen for retningslinjerne er kommunale ledere og socialrådgivere på myndighedsområdet for børn, unge og familier samt psykologer, der udarbejder tilknytningsundersøgelser. Kendskab til retningslinjerne er relevant for kommunale børn og unge-udvalg, advokater, dommere og børnesagkyndige ved domstolene. De kan også være relevante at kende til for de børn, unge, plejeforældre/anbringelsessteder og forældre, hvor det er aktuelt at iværksætte en tilknytningsundersøgelse. 

Hent publikationen

Lovfortolkning

Spørgsmål om lovfortolkning skal stiles til Ankestyrelsen:

Kontakt Ankestyrelsen

Hvis du vil vide mere

Socialstyrelsen har også udarbejdet retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser.

Hent retningslinjerne for forældrekompetenceundersøgelser