Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetence-undersøgelser

Socialstyrelsen2021

Retningslinjerne er et fagligt redskab, der beskriver lovmæssige krav, faglige anbefalinger og god praksis i forbindelse med udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser.

Retningslinjerne har til formål at tydeliggøre, hvad der kendetegner forældrekompetenceundersøgelser af høj kvalitet, samt bidrage til en ensartet og systematisk praksis på området. Derudover skal retningslinjerne understøtte både samarbejdet mellem kommuner og psykologer og inddragelse af de børn, unge og forældre, som indgår i undersøgelsen. Retningslinjerne skal endvidere være med til at sikre, at barnet er i centrum og udgør omdrejningspunktet for forældrekompetenceundersøgelsen.

En forældrekompetenceundersøgelse er en psykologisk undersøgelse af et barn og barnets forældre med henblik på at afdække både det enkelte barns behov og forældrenes kompetencer til at imødekomme behovet. Der kan være flere konkrete årsager til, at en forældrekompetenceundersøgelse iværksættes, eksempelvis når kommunen skal træffe valg af foranstaltning over for et barn efter serviceloven, når kommunen er i tvivl om anbringelsesgrundlaget i en sag, eller når kommunen skal træffe afgørelse om samvær. Forældrekompetenceundersøgelser skal altid udføres af en autoriseret psykolog.

Retningslinjerne er faglige, vejledende retningslinjer, der kan læses i deres fulde længde eller anvendes som opslagsværk. De beskriver blandt andet, hvad en forældrekompetenceundersøgelser er, hvornår den kan være relevant at iværksætte, hvordan der arbejders med opgavebeskrivelsen, samt hvordan den gode undersøgelse bygges op, gennemføres og anvendes. Der er i retningslinjerne et gennemgående fokus på at præsentere lovgivning, Socialstyrelsens anbefalinger til god kvalitet og inspiration til praksis.

Socialstyrelsen har udarbejdet retningslinjerne i et tæt samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ankestyrelsen, Børne- og Kulturchefforeningen, Dansk Psykolog Forening, Dansk Socialrådgiverforening, Institut for Menneskerettigheder, Kommunernes Landsforening og Social- og Indenrigsministeriet.

Målgruppen for retningslinjerne er kommunale ledere og socialrådgivere på myndighedsområdet for børn, unge og familier samt autoriserede psykologer, der gennemfører forældrekompetenceundersøgelser. Kendskab til retningslinjerne vil også være relevant for kommunale børn og unge-udvalg, advokater, dommere og børnesagkyndige ved domstolene. De kan også være relevante at kende til for de børn, unge og forældre, hvor det er aktuelt at iværksætte en forældrekompetenceundersøgelse.

Retningslinjerne erstatter Socialministeriets "Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser" fra 2011.

Hent publikationen

Bestil trykt udgave

Skriv i kommentarerne, hvis du har særlig ønsker

Har du kommentarer til din bestilling skriv her

Felter med (*) skal udfyldes

Lovfortolkning

Spørgsmål om lovfortolkning skal stiles til Ankestyrelsen:

Kontakt Ankestyrelsen

Hvis du vil vide mere

Socialstyrelsen har også udarbejdet retningslinjer for tilknytningsundersøgelser.

Hent udgivelsen om tilknytningsundersøgelser