Tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet – Inspirationskatalog

VIVE2020

Mange danske kommuner har de senere år arbejdet på en omlægning til en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner. I denne udgivelse beskrives syv kommuners konkrete tiltag i omlægningen til en tidligere forebyggende indsats.

Den overordnede ambition med omlægningen er, at flere børn og unge får gode betingelser for deres opvækst og oplever den trivsel, sundhed og læring, der skal til for at have et godt børneliv og senere også at klare sig godt i voksenlivet. Dette inspirationskatalog beskriver otte konkrete eksempler på tiltag, som kommuner har sat i værk for at arbejde tidligt forebyggende.

Eksempelvis beskrives det, hvordan Assens med dialogbaseret underretning har styrket samarbejdet med forældrene, og hvordan der i Herning arbejdes med fokus på tæt opfølgning i sagsbehandlingen.

Formålet med Inspirationskataloget er, at kunne inspirere kommunerne i deres arbejde en med tidligere forebyggende indsats for børn og unge. Det er forskelligt, hvordan og på hvilke områder landets kommuner sætter ind. Derfor er der i kataloget beskrevet to eksempler på kommuners tiltag på myndighedsområdet, to eksempler på udførerområdet, to eksempler på almenområdet og to eksempler, hvor kommuner har sat ind for at udvikle et tæt, tværfagligt samarbejde og koordinering. Hensigten har været at beskrive eksempler på både større og mindre tiltag.

Baggrunden for inspirationskataloget

Som del af satspuljeaftalen for 2016, ”Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats” – blev der afsat midler til at understøtte landets kommuner i omlægning mod en tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet. Det ledte til etableringen af et udgående rådgivningsteam i Socialstyrelsen med henblik på at yde faglig rådgivning til kommunerne om omlægning af indsatsen. Inspirationskataloget er blevet til i forlængelse af VIVEs erfaringsopsamling, hvor der er samlet erfaringer fra 18 kommuner, der indgik i Socialstyrelsens rådgivningsforløb.

Læs erfaringsopsamlingen som danner grundlag for inspirationskataloget

Grundlaget for inspirationskataloget er erfaringsopsamlingen, som indeholder et overblik over erfaringer fra 18 kommuners arbejde med omlægning til en tidligere forebyggende indsats i årene 2016-2019. Du kan hente erfaringsopsamlingen på nedenstående link.

Publikation: Kommunernes omlægning til en tidligere og forebyggende indsats på børne- og ungeområdet – Erfaringsopsamling


 
Hent publikationen