Kommunernes omlægning til en tidligere og forebyggende indsats på børne- og ungeområdet – Erfaringsopsamling

VIVE2020

Mange danske kommuner har de senere år arbejdet med at omlægge til en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner. Denne udgivelse samler op på en række kommuners erfaringer med deres arbejde.

Den overordnede ambition med omlægningen er, at flere børn og unge får gode betingelser for deres opvækst og oplever den trivsel, sundhed og læring, der skal til for at have et godt børneliv og senere også at klare sig godt i voksenlivet. Erfaringsopsamlingen beskriver i alt 18 kommuners udvikling, resultater og udfordringer inden for både almen-, myndigheds- og udførerområdet.
Som hovedresultater fremhæves, at der er indikationer på:

  • Opsporing af flere børn og unge i mistrivsel på et tidligere tidspunkt i problemudviklingen
    Flere kommuner oplever, at almenområdet er blevet god til at identificere mistrivsel. Fremskudte socialrådgivere gør det fx tydeligere for almenområdet, hvornår man bør udarbejde en underretning.
  • En mere koordineret og helhedsorienteret indsats
    Oplevelsen hos medarbejderne er, at der er etableret et langt bedre tværfagligt samarbejde, og at det skaber bedre trivsel for børnene, fordi indsatserne bliver mere helhedsorienterede. Flere kommuner fremhæver særligt samarbejdet mellem myndighedsområdet og almenområdet, hvor der bl.a. er etableret en bedre forståelse af hinandens arbejdsopgaver og et mere tilgængeligt samarbejde.
  • Styrket fokus på forebyggelse af anbringelse uden for hjemmet
    I en del af kommunerne opleves et fald i antallet af anbringelser. Nogle kommuner oplever samtidig den forandring, at de nyanbragte især er mindre børn og ikke unge, hvilket tilskrives kommunernes justeringer i den forebyggende praksis. Data fra flere af kommunerne viser tillige en stigning i udgifterne til anvendelse af forebyggende forløb og hjemmebaserede foranstaltninger.

Erfaringsopsamlingen bidrager med national viden om kommunernes arbejde med omlægning til en tidligere forebyggende indsats. Derudover kan erfaringsopsamlingen bidrage med viden og inspiration til kommunernes fremadrettede arbejde med en tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet

Baggrunden for erfaringsopsamlingen

Som en del af satspuljeaftalen for 2016, ”Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats” – blev der afsat midler til at understøtte landets kommuner i omlægning mod en tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet. Det ledte til etableringen af et udgående rådgivningsteam i Socialstyrelsen med henblik på at yde faglig rådgivning til kommunerne om omlægning af indsatsen. Erfaringsopsamlingen inddrager de 18 kommuner, der i foråret 2019 havde afsluttet Socialstyrelsens rådgivningsforløb.

Inspiration til omlægningen i tilhørende udgivelse

I relation til erfaringsopsamlingen er der også udarbejdet et inspirationskatalog, som indeholder otte konkrete cases fra syv kommuner, omkring arbejdet med omlægningen til en tidligere forebyggende indsats. Du kan hente inspirationskataloget på nedenstående link.

Publikation: Tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet – Inspirationskatalog


 
Hent publikationen