Midtvejsevaluering af social støtte i overgang til og fastholdelse af job

Socialstyrelsen2019

Udgivelsen er en midtvejsevaluering af et projekt, hvor jobcentret og socialforvaltningen samarbejder om at hjælpe udsatte ledige i job. Borgerne modtager en integrereret indsats, der bl.a. rummer et virksomhedsforløb og støtte efter den socialfaglige metode CTI.

Udgivelsen er en midtvejsevaluering, der beskriver de foreløbige resultater af projektet ”Social støtte i overgang til og fastholdelse af job”.

Projektet blev igangsat i 2017 af Socialstyrelsen i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Formålet er at afprøve en koordineret, integreret og intensiv socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats, der skal hjælpe udsatte ledige i at få og fastholde et ordinært job.

Midtvejsevalueringen beskriver, hvordan jobcentre og socialforvaltninger i de fem projektkommuner - Brøndby, Halsnæs, Jammerbugt, Mariagerfjord og Tønder – har indgået et forpligtende samarbejde om indsatsen til borgerne. Kommunerne har blandt andet tilbudt den ledige et tværfagligt opstartsmøde, en samlet plan, et virksomhedsforløb og støtte efter den socialfaglige metode CTI (Critical Time Intervention).

Projektet bygger på Job First-tilgangen, hvor den ledige hjælpes hurtigt ud på en virksomhed, der passer til borgerens ønsker og behov. Samtidig med virksomhedsforløbet arbejdes der med borgerens øvrige udfordringer i hverdagslivet ved hjælp af CTI-forløbet.

Midtvejsevalueringen præsenterer et overblik over implementeringen og resultaterne på de centrale indikatorer for indsatsmodellens kerneelementer. Der gives også en kort analyse af medarbejdernes arbejde med at omstille sig til principperne og tankesættet bag indsatsmodellens metoder i projektets første periode.

Herefter følger en kort karakteristik af borgerne i indsatsen og en beskrivelse af de foreløbige beskæftigelsesresultater af indsatsen. Endelig præsenteres de foreløbige resultater for progressionen i borgernes trivsel, tro på egen handleevne og vej mod arbejdsmarkedet.

Blandt hovedresultaterne er en markant stigning – fra 47 pct. til 88 pct. - i antallet af borgere, som er i en virksomhedsrettet indsats og indikationer på en mindre stigning i antal timer i ordinær beskæftigelse. Der er desuden indikationer på, at trivslen gennemsnitligt er stigende, om end der også er borgere, der oplever en tilbagegang i trivsel.

Rapporten bygger på bl.a. på survey til medarbejdere og borgere, målinger af borgernes progression, trivsel og vurdering af indsatsen samt casebesøg. 

Ved udarbejdelsen af midtvejsevalueringen er det kun er et meget lille antal borgere, som har gennemført flere målinger, og tallene er derfor behæftet med stor usikkerhed. 

Midtvejsevalueringen henvender sig til fagpersonale og beslutningstagere, som ønsker at arbejde med at kombinere jobfokus og socialfaglig støtte til udsatte ledige.

Den endelige effektevaluering samt omkostningsevaluering foreligger ved udgangen af 2020.


 
Hent publikationen