Håndbog: En dækkende tilbudsvifte på børne- og ungeområdet

Socialstyrelsen2019

Håndbogen er målrettet kommuner, der er i gang med eller ønsker at arbejde systematisk med udviklingen af en kvalificeret tilbudsvifte som en del af arbejdet mod en tidligere forebyggende praksis på børne- og ungeområdet.

Denne håndbog giver inspiration til, hvordan man som kommune konkret kan arbejde med at opnå en dækkende tilbudsvifte.

Formålet er at understøtte og bidrage til, at kommunerne kan skabe et relevant vidensgrundlag til at foretage strategisk styring og faglig udvikling af den kommunale tilbudsvifte. Det vil sige et grundlag, hvorfra ledere og beslutningstagere kan træffe kvalificerede valg og fravalg, i forhold til hvilke indsatser kommunen skal tilbyde sine borgere.

Håndbogen præsenterer en systematisk tilgang til kortlægning af tilbudsviften for at skabe et tilstrækkeligt overblik over de eksisterende tilbud. Dernæst præsenteres en målgruppefokuseret tilgang til at analysere og vurdere, om udbuddet i den kommunale tilbudsvifte matcher de eksisterende lokale behov i forhold til udvalgte målgrupper og problematikker, eller om der er behov for at foretage justeringer eller ændringer.

Derudover gives der inspiration og redskaber til at understøtte en virksom tilbudsvifte, herunder hvordan politiske strategier og måltal samt faglig retning og mindset i en tidligere forebyggende indsats er retningsgivende for organiseringen og det faglige indhold i tilbudsviften. Løbende præsenteres en række praksiseksempler fra kommuner, der har arbejdet med udvikling og kvalificering af tilbudsviften.

Håndbogen henvender sig primært til beslutningstagere og  medarbejdere, der arbejder med drift og udvikling af tilbud til børn og unge i udsatte positioner på tværs af det almene og det specialiserede børne- og ungeområde.

Baggrund for håndbogen

Socialstyrelsen har i perioden 2016 til 2019 gennemført en række rådgivningsforløb for at understøtte kommunerne i en omlægning til en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner. I alt har 24 kommuner i denne periode modtaget rådgivning fra Socialstyrelsen. Rådgivningsforløbet har haft til formål at understøtte den strategiske og helhedsorienterede omlægning af indsatsen.

En stor del af kommunerne har i rådgivningen valgt at sætte fokus på kortlægning og analyse af tilbudsviften. Denne håndbog er udarbejdet på baggrund af viden og erfaringer, som Socialstyrelsen har oparbejdet og udbredt hos de kommuner, der har modtaget rådgivning om tilbudsviften.


 
Hent publikationen

 

Undervejs i håndbogen henvises der til seks tilknyttede redskaber, der foreligger som bilag: 

Bilag 1: Procesplan 'Kortlægning af tilbudsviften' (word-fil)

Bilag 2: 'Tilbudsskema' (word-fil)

Bilag 3: 'Indsatstrappeoverblik' (word-fil)

Bilag 4: 'Tilbudsviftekatalog' (word-fil)

Bilag 5: Procesplan 'Målgruppefokuseret analyse af tilbudsviftens dækningsgrad' (word-fil)

Bilag 6: 'Skema til kategorisering af tilbud til målgruppen' (powerpoint-fil)