Effektive metoder til misbrugsbehandling af borgere med ADHD

VIVE (for Socialstyrelsen)2019

Forekomsten af ADHD-diagnosen er væsentlig højere blandt personer i misbrugsbehandling end i den generelle befolkning. I regi af Udviklings- og Investeringsprogrammet (UIP) er der derfor blevet lavet en videnskortlægning af effektive metoder til misbrugsbehandling af borgere med ADHD.

Formålet med videnkortlægningen har været at undersøge, om der eksisterer nationale eller internationale behandlingsindsatser, som kan modnes og målrettes borgere med både stofmisbrug og ADHD, med henblik på egentlig udbredelse i den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark.

Rapporten sammenfatter resultaterne fra videnskortlægningen af stofmisbrugsbehandling til borgere med både stofmisbrug og ADHD i aldersgruppen 15 år og opefter.

Målgruppen afgrænses til borgere, der bruger illegale rusmidler på en sådan måde, at det medfører kropslige, individuelle og/eller sociale skader. 

Analyserne i rapporten omfatter tre komponenter:

  1. Systematisk litteratursøgning, der tilvejebringer viden om effekten af metoder til stofmisbrugs-behandling af borgere med ADHD. Supplerende fremstilles også central viden om stofmisbrug og ADHD, herunder sammenhænge, ekspertanbefalinger og forskningsstudier om tværsektorielle samarbejder og dobbeltdiagnoseproblematikker. 
  2. Kvalitativ efterspørgselsanalyse, der kortlægger den aktuelle efterspørgsel efter nye eller tilpassede metoder og indsatser målrettet borgere med både stofmisbrug og ADHD, og som danske kommuner vil kunne implementere i den sociale stofmisbrugsbehandling.
  3. Kvalitativ behovsanalyse, der igennem interview med chefer og konsulenter inden for den kommunale misbrugsbehandling redegør for behovet for at udvikle og implementere nye metoder og behandlingsindsatser til målgruppen. Målet med denne analyse er at undersøge eksisterende stofmisbrugsbehandlingsmetoders potentiale for at kunne tilpasses målgruppen. Analysen har særligt fokus på de danske metoder U-turn, U-18 og MI/KAT-GO (MOVE).

 
Hent publikationen