Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Afsluttende evalueringsrapport

Rambøll Management Consulting2019

Samlet analyse og evaluering af 15 behandlingstilbud for børn og unge fra familier med misbrugsproblemer. Fokus på målgruppe, virkninger, kerneelementer i indsatsen og omkostninger.

Afsluttende evaluering af i alt 15 behandlingstilbud for børn og unge under 25 år, der vokser op i familier med stof- eller alkoholmisbrug.

Blandt de børn og unge, der har modtaget behandling, er en stor andel af piger i den ældre gruppe (17 år og ældre), mens kønsfordelingen er mere ligelig blandt de yngre børn (0–10 år). Familierne er i overvejende grad præget af alkoholmisbrug. Mange af familierne har samtidig andre problemer, især er der mange, der har psykiske vanskeligheder og/eller er præget af et højt og langvarigt konfliktniveau.

Rapporten formidler de opnåede resultater for børnene og de unges trivsel og livsmestring i projektperioden. Det fremgår bl.a., at stort set alle børn, unge og familier, som har afsluttet et forløb i et tilbud under puljen oplever, at tilbuddet har haft en stor eller meget stor positiv betydning for deres liv. De fleste børn og unges trivsel udvikler sig i projektperioden til at nærme sig gennemsnitsniveauet af trivsel hos befolkningen som helhed.

Rapporten beskriver også de 15 tilbuds erfaringer med at omsætte syv centrale kerneelementer, som forventes at være særlig virkningsfulde, i deres lokale praksis. Analysen viser, at det er kombinationen af kerneelementer, der har betydning for børn og unges udvikling i trivsel og livsmestring, snarere end specifikke enkeltstående kerneelementer.

Et særskilt, kort kapitel beskriver en omkostningsvurdering af udvalgte indsatser.

Rapporten baseres på flere forskellige datakilder: Baggrunds- samt før- og eftermålinger af børnene og de unge, kvalitative interviews med projektledere, ledere, behandlere, centrale samarbejdspartnere for de enkelte tilbud samt børn/unge og forældre. Derudover er der gennemført lokale projektbesøg og tværgående workshops med projektledere og behandlere.

Evalueringsrapporten er udarbejdet for Socialstyrelsen af Rambøll, der også har lavet en midtvejsevaluering af behandlingstilbuddene (2017).


 
Hent publikationen