Evaluering af udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de mest udsatte borgere med stofmisbrug

Rambøll2017

Evalueringen beskriver effekter, implementeringsforhold og økonomiske omkostninger for en model for udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling. Modellen skaber kontakt og ser ud til at bane vejen for recovery.

Evalueringen beskriver effekter, implementeringsforhold og økonomiske omkostninger for en model for udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling. Målgruppen for modellen er de mest udsatte borgere med stofmisbrug.

Modellen er udviklet og afprøvet af Socialstyrelsen i samarbejde med Odense og Aarhus kommuner i perioden 2014-16.

Første skridt mod recovery

Evalueringen viser, at arbejdet med modellen har bidraget til at opspore en gruppe af de mest udsatte borgere med stofmisbrug, som ikke eller kun i ringe grad har kontakt til stofmisbrugsbehandlingen og andre sociale hjælpesystemer. 

Ifølge evalueringen vil størstedelen af disse borgere gerne have hjælp til at løse deres problematikker og få en mere stabil livssituation, men de har vanskeligt ved at opnå og opretholde kontakt til systemet indenfor rammerne af de almindelige tilbud. Modellen kan hjælpe til at skabe kontakt og brobygge til eksisterende tilbud om stofmisbrugsbehandling.

Evalueringen viser samtidig, at mange af de borgere, der har modtaget en udgående og rummelig indsats oplever at være mindre besværet af deres stofmisbrug, ligesom flere oplever at de selv kan gøre noget for at reducere eller stoppe deres misbrug. En del borgere oplever også større håb for fremtiden. Det konkluderes på den baggrund, at indsatsen bidrager til, at borgerne tager de første skridt mod recovery.

Mere sammenhæng i indsatsen

I forhold til organisatoriske gevinster viser evalueringen, at modellen bidrager til at styrke samarbejdet mellem den kommunale stofmisbrugsbehandling og øvrige social- og sundhedsfaglige tilbud. Der er dermed også skabt en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats til borgerne i projektkommunerne.

Evalueringen hører sammen med en modelbeskrivelse


 
Hent publikationen