Midtvejsevaluering af Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP)

Udarbejdet af Oxford Research for Socialstyrelsen2016

Midtvejsevaluering af Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP). KEEP er et amerikansk gruppebaseret forældretræningsprogram, der har til formål at styrke plejeforældres kompetencer til at støtte deres plejebørns udvikling og trivsel samt reducere eventuelle adfærdsvanskeligheder.

KEEP er siden 2015 blevet afprøvet i Danmark for første gang i fem kommuner og to organisationer, hvor der er blevet uddannet gruppeledere til at facilitere gruppeforløbene.

Midtvejsevalueringen har fokus på at belyse implementeringen af KEEP i en dansk kontekst, og den peger på centrale opmærksomhedspunkter og erfaringer i forbindelse med implementeringen af KEEP. Den rummer en række fremadrettede anbefalinger både til de nuværende kommuner og organisationer samt til andre, der påtænker at implementere KEEP.

Oxford Research står for at evaluere afprøvningen af KEEP og har udarbejdet midtvejsevalueringen på baggrund af både kvalitative og kvantitative data.

Evalueringen viser, at der er gode erfaringer med at have KEEP placeret som en delopgave i en driftsorganisation fremfor etableringen af en selvstændig projektorganisation. Dette ses som en fordel i implementeringen, idet der involveres bredt og hermed skabes forståelse for KEEP bredt i organisationen.

En anden pointe er, at det har været fremmende for rekrutteringen af plejeforældre til KEEP-forløb, at gruppelederne er blevet rekrutteret internt blandt familieplejekonsulenterne.

Implementeringen af KEEP er foretaget med loyalitet over for metoden. Gruppelederne mødte flest udfordringer i gennemførelsen af de første sessioner i første forløb, hvor de har skullet finde sig til rette i rollen som facilitator. Startvanskelighederne blev ifølge gruppeledernes egne vurderinger hurtigt overvundet, og gruppelederne melder, at de nu har fundet sig til rette i konceptet.

De forventede virkninger af KEEP som metode er, at plejebørnenes socioemotionelle adfærdsproblemer mindskes, og deres psykiske trivsel højnes. Det forventes at ske som et resultat af, at plejeforældrene lærer at fokusere på barnets positive adfærd og får konkrete måder at håndtere børnenes adfærdsvanskeligheder på. Det betyder også, at en forventet effekt er, at plejeforældrene oplever at blive mindre stresset i situationer, hvor børnene udviser adfærdsproblemer.

Midtvejsevalueringen viser foreløbigt, at plejeforældrenes stressniveau falder, efter at de har deltaget i et KEEP-forløb. Analysen viser ydermere et fald i plejebørnenes adfærdsvanskeligheder, efter at deres plejeforældre har deltaget i et KEEP-forløb.

Slutevalueringen har fokus på at evaluere effekten af KEEP og gennemføres i slutningen af 2017.


 
Hent publikationen