Afstemt Pædagogik - Metode i forhold til særforanstaltninger

UCC2016

Socialstyrelsen har udviklet og afprøvet metoden Afstemt Pædagogik i forhold til at forebygge eller reducere udfordrende adfærd for mennesker i særforanstaltninger.

En særforanstaltning er en indsats der har en personalenormering på 1:1 hele døgnet. Der er således tale om særdeles omfattende foranstaltninger, primært anvendt i forhold til borgere med stærkt udadreagerende eller selvskadende adfærd.

Metoden, der er anvendt i projektet, er inspireret af ”Low Arousal”. Metoden går kort fortalt ud på at identificere tegn på udfordrende adfærd, have en plan for hvad man gør under en negativ hændelse (udadreagerende, selvskadende adfærd), samt en plan for hvad der gøres efter en hændelse.

Metoden er afprøvet overfor 12 borgere, og har i den forbindelse vist positive resultater. Hovedresultaterne er beskrevet nedenfor:

  • Effekter for praksis: Medarbejderne oplever et mindre konfliktfyldt miljø, og at dokumentationen af tilgange og hændelser understøtter en fælles vidensopbygning i medarbejderteamet. Medarbejderne oplever det som positivt at arbejde med AP metoden. Der er i alle projekter sket en nedgang i konfliktniveauet målt på magtanvendelser, antallet af negative hændelser eller intensiteten af de negative hændelser.
  • Effekter for borgerne: Afrapporteringen peger på, at der for cirka halvdelen af borgerne er sket en nedgang i antallet af negative hændelser, mens der for 3 borgere er sket en stigning. Intensiteteten i de negative hændelser har været aftagende for halvdelen af borgerne, mens den har været konstant eller let stigende for den anden halvdel af borgerne. Der har derudover være en stigning i antallet af positive hændelser. En positiv hændelse kan fx være at efterspørge hjælp, trække sig i stresssituationer, opleve overskud mv. 
  • Dokumentation: Som et af de centrale redskaber er der udarbejdet skemaer til brug for oprettelse af en ”vidensbank” på særforanstaltningen, hvor viden og indsigter deles i medarbejdergruppen. Denne vidensbank understøtter selve AP metoden.
  • Implementering: Erfaringerne fra projektet viser, at det er vigtigt med en tæt opfølgning fra og ansvarliggørelse af ledelsen, hvis metoden skal implementeres korrekt og dermed med størst effekt.

Ydermere er det vigtigt, at der er jævnlig supervision af medarbejderne, som led i uddannelsen i AP metoden.

Det er muligt at downloade afrapporteringen fra projektet samt metodebeskrivelser og skemaer der kan anvendes i forbindelse med metoden.


 
Hent publikationen