Tværfagligt samarbejde om en helhedsorienteret indsats

VIVE2024

Udgivelsen præsenterer en systematisk indsamling af viden om, hvordan det tværfaglige samarbejde omkring borgere og familier med komplekse problemstillinger fungerer. Udgivelsen har fokus på virkninger af det tværfaglige samarbejde for såvel borgere som medarbejdere.

Det offentlige hjælpesystem er typisk delt op i adskilte områder, hvilket sikrer en fagprofessionel ekspertise og tydelig organisering i forhold til enkeltindsatser. Men familier og enkeltpersoner med komplekse problemstillinger kan opleve udfordringer med at få en sammenhængende og gennemskuelig indsats.

I forhold til denne målgruppe er der behov for tværfagligt samarbejde, der kan sikre en helhedsorienteret hjælp.

Denne undersøgelse er baseret på en systematisk indsamling af viden om et sådant tværfagligt samarbejde. Der indgår 55 danske og nordiske studier fra perioden 2011-2023 i undersøgelsen, der fokuserer på fire dimensioner for samarbejdet: Rammer, mål, roller og vidensgrundlag.

Som hovedresultater fremhæves:

Bredt funderede indsatser viser positive resultater

Her pointeres bl.a., at en bredt funderet indsats kan føre til, at borgerne opnår øget beskæftigelse og uddannelse, og i en række tilfælde også har gavnet børnenes trivsel.

Fokusområder set fra et borgerperspektiv

Det øger borgernes medejerskab, at mål og ønsker kortlægges på formøder og lægges til grund for samarbejdet. Der ses også gode erfaringer med at afholde korte møder med udgangspunkt i en problemstilling ad gangen og at reducere antallet af fagprofessionelle, der er med til mødet.

Det fremhæves som væsentligt for borgeren, at de involverede medarbejdere har en fælles tværfaglig forståelse af borgerens/familiens situation og behov, og at indsatsen har fokus på de problemstillinger, der aktuelt fylder i borgerens/familiens dagligdag frem for indsatser, hvor fx beskæftigelse er et mål og middel i sig selv.

Det opleves som positivt og kan frigøre ressourcer hos den enkelte/familien, når der kun er en indgang til det offentlige hjælpesystem.

Fokusområder set fra medarbejderperspektivet

Det fremhæves som betydningsfuldt, at medarbejderne udvikler en fællesfaglig forståelse og en klar ansvarsfordeling med et fælles mål for det tværfaglige samarbejde. En væsentlig forudsætning for samarbejdet er også, at det prioriteres ledelsesmæssigt, og at rammerne er på plads.

Endelig pointeres, at der ved siden af det tværfaglige samarbejde er et stort behov for fortsat monofaglig sparring og vidensdeling inden for faggrupperne.

Vidensindsamlingen er udarbejdet af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv, som er et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår.

Hent publikationen her