Indsatsbeskrivelse - Mestringsluppen

Social- og Boligstyrelsen2024

Mestringsluppen er en indsats, rettet mod at styrke sociale kompetencer hos børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser og øge kompetencer og viden hos de voksne, så de kan understøtte børnene.

Mestringsluppen er i 2021-2023 udviklet, afprøvet og tilpasset med afsæt i erfaringer fra seks kommuner, som har implementeret indsatsen. Det er sket i tæt samarbejde med VIVE og Social- og Boligstyrelsen.

På baggrund af de erfaringer er der udarbejdet en indsatsbeskrivelse. Den redegør overordnet for indsatsens teori- og værdigrundlag, som bygger på:

 • Et ressourcefokuseret og anerkendende børnesyn
 • Et relationelt dialektisk udviklingssyn
 • Et kognitivt adfærdsteoretisk afsæt.

Indsatsbeskrivelsen redegør desuden for de organisatoriske forudsætninger for implementering af indsatsen, som er:

 • Viden og kompetencer hos gruppelederne
 • Ledelse, organisering og forankring af indsatsen
 • Fælles ansvar, tværgående samarbejde og klar rollefordeling omkring indsatsen.

Derudover gennemgås de fem kernelementer, som indsatsen er bygget op af, med tilhørende beskrivelse af kerneelementets begrundelse og udførsel i praksis, herunder redskaber til understøttelse af praksis.

De fem kerneelementer i indsatsen er:

 1. Afdæk ressourcer og behov
 2. Styrk barnets viden, tænke- og handlemuligheder
 3. Styrk nære voksnes forudsætninger for at understøtte
 4. Anerkend barnet og børnegruppens perspektiver
 5. Overlevér viden.

Guider til praksis

Til indsatsen er der udviklet et kort kompetenceudviklingsforløb samt en række fleksible materialer til levering af indsatsen.

Materialerne sikrer, at indsatsen tager udgangspunkt i efterprøvet viden samtidig med, at de giver mulighed for at kommunerne kan tilpasse forløbet til børnene og de nære voksne, som deltager. Guiderne understøtter således udførelsen af indsatsen i praksis.

Guiderne udleveres i forbindelse med Mestringsluppens kompetenceudvikling og er ikke offentligt tilgængelige.

Mere viden

Hent også evalueringen, som VIVE har udarbejdet. 

Evaluering af Mestringsluppen