Brugerundersøgelse af Social- og Bolig-styrelsens tilskudsområde på social- og ældreområdet

2024

Udgivelsen er en brugerundersøgelse blandt styrelsens tilskudsmodtagere og -ansøgere. Undersøgelsen dækker over en baselinemåling foretaget i 2018 samt to opfølgende målinger, som er foretaget i 2020 og 2023. Overordnet ses en grundlæggende tilfredshed.

Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført af Social- og Boligstyrelsen for at opnå viden om tilskudsmodtagernes og -ansøgernes vurdering af og oplevelser i mødet med styrelsens tilskudsadministration på social- og ældreområdet, samt hvorledes denne har udviklet sig gennem årene.

Undersøgelsen bygger på data fra spørgeskemaundersøgelser, som er rundsendt til styrelsens tilskudsmodtagere og -ansøgere.

Baselineundersøgelsen er sendt til modtagere af tilskud i 2017 og første halvår 2018, mens den opfølgende undersøgelse fra 2020 er rundsendt til tilskudsmodtagere fra 2019 og første halvår 2020, og undersøgelsen fra 2023 er rundsendt til tilskudsmodtagere og -ansøgere fra 2022. Undersøgelserne omfatter i alt 1.329 besvarelser fra tilskudsmodtagere- og ansøgere.

Overordnet set viser undersøgelsen, at tilskudsmodtagerne og -ansøgerne er grundlæggende tilfredse med Social- og Boligstyrelsens tilskudsadministration, og at tilfredsheden generelt er ens eller stigende over årene. Den gennemsnitlige samlede tilfredshed er stigende fra 6,3 i 2018 til 6,7 i 2020 og 7,0 i 2022 opgjort på en skala fra 1 (meget utilfreds) til 10 (meget tilfreds).

Rapporten kommer omkring disse emner:

  • Respondenternes baggrund
  • Samlet brugertilfredshed, som yderligere opgøres på tilskuds- og organisationstyper samt erfaringsniveau.
  • Kontakten med tilskudsadministrationen
  • Processen for hhv. ansøgningspuljer og processen for drifts- og direkte tilskud.
  • Regnskabsaflægning og faglig afrapportering
  • Tilskudsmodtagere
  • Data og metode med inddragelse af metodeovervejelser og baggrunden for undersøgelserne.

I rapporten findes ligeledes det spørgeskema, som er benyttet til undersøgelsen i 2023.

Social- og Boligstyrelsen har stået for udarbejdelsen af rapporten og den seneste spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelserne fra 2018 og 2020, der indgår i ovennævnte rapport, er foretaget af VIVE og blev udgivet i en selvstændig publikation i 2021.

Hent undersøgelsen (2021)