Børns perspektiver – fagprofessionelles arbejde med at tilvejebringe børns perspektiver

VIVE2024

Udgivelsen giver et overblik over metoder til at tilvejebringe børns perspektiver på deres liv. Metoderne kan fx anvendes i forbindelse med socialt og pædagogisk-didaktisk arbejde. I beskrivelsen af metoderne gives konkrete eksempler og inddrages etiske perspektiver.

At inddrage børns perspektiver i det fagprofessionelle arbejde er afgørende for at sikre børns trivsel, sikkerhed og udvikling. Samtidig er det en udfordring for praksis, at der mangler overblik over konkrete metoder, der egner sig til formålet.

Denne vidensindsamling præsenterer forskellige metodiske greb til, hvordan man som fagprofessionel i pædagogiske, didaktiske og socialfaglige sammenhænge kan arbejde med at tilvejebringe børns perspektiver. Fokus er på børn i alderen 0-12 år.

Metoderne udspringer af forskningsverdenen, men præsenteres her som inspiration for socialrådgivere, pædagoger, lærere m.fl.

Vidensindsamlingen er baseret på 47 studier fra nationale, nordiske og internationale databaser i perioden 2013-23.

Seniorforsker Anne Marie Villumsen præsenterer vidensindsamlingen "Børns perspektiver - Fagprofessionelles arbejde med at tilvejebringe børns perspektiver", der er udarbejdet af VIVE i regi af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv.

Syv grupper af metoder

Centralt for vidensindsamlingens faglige ståsted er opfattelsen af børn som fuldt i stand til at forme deres perspektiver baseret på deres viden og erfaring. Det kræver ”blot”, pointeres det, at de voksne lader dem gøre det og giver dem mulighed for det.

Udgivelsens første hovedafsnit beskriver en række tommelfingerregler i form af generelle etiske overvejelser og opmærksomhedspunkter, man som fagprofessionel kan anvende til at sikre gode rammer for, at børn kan udtrykke deres perspektiver. Her kommes bl.a. ind på spørgsmål som relationsopbygning og samtykke eller afslag på deltagelse.

Herefter beskrives en række konkrete metoder, der kan inspirere fagprofessionelle til at planlægge samtaler med børn på måder, der kan nuancere og udfolde børns perspektiver. Metoderne er kategoriseret i syv forskellige grupper, fx samtaler baseret på leg, samtaler med afsæt i børns egne billeder samt video- og lydbaserede metoder.

Som led i præsentationen af metoderne gives eksempler på, hvordan metoden er anvendt. Herudover peges der også på styrker, svagheder og etiske overvejelser i brugen af de enkelte metoder.

Anbefalinger

På tværs af metoder og faglig praksis gives desuden en række anbefalinger, herunder at man i arbejdet med at tilvejebringe børns perspektiver sikrer sig, at man giver børn mange deltagelsesmuligheder og udtryksformer og arbejder bevidst med en tryghedsskabende relation og et godt kendskab til barnet som fundament.

Vidensindsamlingen er udarbejdet af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv, som er et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår.

Hent publikationen her