Styrket familiebehandlingsindsats til udsatte familier: Indsatsbeskrivelse

2023

Udgivelsen er en beskrivelse af ”Styrket Familiebehandling”, der sigter mod at styrke trivslen og forebygge anbringelser i særligt udsatte familier. Indsatsbeskrivelsen er målrettet kommuner.

Udgivelsen er en praksisorienteret og detaljeret beskrivelse af indsatsen Styrket Familiebehandling, der er udviklet i perioden 2019-22 i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og kommunerne Randers, Jammerbugt, Hvidovre og København.

Indsatsbeskrivelsen er udarbejdet til inspiration og vejledning til andre kommuner, som ønsker at implementere indsatsen i eget regi.  

Evalueringen af Styrket familiebehandling viser, at den virker godt for familier med komplekse udfordringer, hvor indsatsen skaber signifikante positive resultater i form af øget trivsel i familierne og formindsket problemadfærd blandt børnene.

Hensigten med indsatsen er at stabilisere situationen i meget udsatte familier og vende en bekymrende udvikling, så både forældre og børn kommer i bedre trivsel, og en eventuel anbringelse kan forebygges.

Styrket Familiebehandling bygger på et mentaliseringsbaseret metodisk fundament og består af seks kerneelementer, der tilsammen udgør den samlede indsats.

Modningen af indsatsen har vist, at de familier, der i særlig grad har gavn af indsatsen, er familier:

  • Hvor der er risiko for en anbringelse.
  • Hvor der er fagligt oplevede udfordringer hos såvel forældre som børn.
  • Derudover fremhæves familier med sparsomt netværk samt familier med akut behov for hjælp som havende særligt udbytte af indsatsen.

De seks elementer er:

Systematisk arbejde med samarbejdsalliancen, der handler om at arbejde systematisk med feedback for at sikre udvikling og opfølgning på den professionelle samarbejdsalliance mellem familie og behandler.

Sammenhængende indsats, der handler om, at en (eller to) fagprofessionelle er tilknyttet den enkelte familie og har ansvaret for at skabe overblik på tværs. Formålet er, at familierne oplever en større sammenhængende indsats ved at der sikres løbende koordinering og samarbejde om eventuelle mål, forpligtelser og indsatser på tværs af forvaltningsområder – herunder sikre at konfliktende indsatser og mål så vidt muligt undgås.

Inddragelse af det brede netværk, der handler om at etablere en praksis, hvor familiens hverdagsliv vedligeholdes, understøttes og udvikles gennem tilknytning til og målrettet samarbejde med almenområdet, som en del af familiebehandlingsindsatsen.

Tilknytning til almenområdet, der handler om at afdække, involvere og styrke familiens brede netværk, som en del af den styrkede familiebehandlingsindsats.

Flerfamilieaktiviteter med behandlingssigte, der handler om at understøtte arbejdet med at opbygge kompetencer hos den enkelte familie i en relationel kontekst.

Fleksibel arbejdstid, der handler om at planlægge og levere støtten til familierne, når der er behov og hvor der er behov for det (i hjemmet, i skolen m.m.), så der kan arbejdes med udfordringer og mål, de steder og på de tidspunkter, hvor der er størst chance for at opnå en positiv udvikling for familien.

Indsatsens elementer virker i sammenhæng, men kan tilrettelægges fleksibelt, idet der kan skrues op og ned for intensiteten af elementerne ud fra familiens skiftende behov.

I indsatsbeskrivelsen udfoldes målgruppen for indsatsen, indsatselementerne og det beskrives, hvordan der konkret kan arbejdes med den samlede indsats og de enkelte kerneelementer. Indsatsbeskrivelsen indeholder desuden en række opmærksomhedspunkter til opstarten af den styrkede familiebehandlingsindsats for at sikre optimale rammevilkår for indsatsen. Opmærksomhedspunkterne relaterer sig til de organisatoriske rammer og konkrete kompetencebehov.

Indsatsen er udviklet i perioden 2019-22 i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og fire kommuner.  

Hent publikationen

Indsatsbeskrivelsen er udarbejdet af Implement Consulting Group og Socialt Udviklingscenter SUS.

Evaluering

Der er udgivet en evaluering, der beskriver indsatsen resultater, virkninger, implementerbarhed og omkostningsniveau.

Hent evalueringen