SØM på ældreområdet - Vidensafdækning af og anbefalinger om udvidelse af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel med ældreområdet

VIVE2023

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) er et værktøj til at foretage beregninger af investeringspotentialet for forskellige sociale indsatser for børn og voksne, der er socialt udsatte eller har funktionsnedsættelser. I 2023 færdiggjorde VIVE en afdækning af muligheden for at udvide SØM til også at omfatte ældreområdet. Udgivelsen formidler VIVEs anbefalinger.

Formålet med vidensafdækningen er at undersøge, om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM), kan udvides fra at kunne anvendes til økonomiske beregninger af indsatser til udsatte børn og voksne til også at kunne anvendes til beregninger af indsatser til ældre.

Motivationen bag afdækningen er, at der bliver flere og flere ældre i Danmark og at udgifter til pleje, behandling og forebyggende indsatser vokser. Derfor er der behov for retvisende beregninger af konsekvenserne af effektfulde indsatser på de kommunale budgetter.

Afdækningen er bestilt af Social- og Boligstyrelsen. Kendskab til SØM er en forudsætning for at læse rapporten.

Læs mere om SØM her

Afdækningens indhold og anbefalinger

Vidensafdækningen består af 5 kapitler. Det første kapitel indeholder indledning og læsevejledning. Kapitel 2 indeholder konkrete forslag til afgrænsning af målgrupper i alderen 65+ år med udgangspunkt i tre sårbarhedsfaktorer for ældre, der både skønnes at være relevante for kommunale aktører og udfordrer det gode ældreliv: 1) plejebehov og tabt funktionsevne, 2) ensomhed og psykisk sårbarhed og 3) fysisk sundhed. Kapitlet peger desuden på relevante succesmål for indsatser til målgrupperne. Kapitlet indeholder også en afsøgning af litteraturen på området med det formål at afdække, om der findes tilstrækkelig viden om effekten af indsatser målrettet ældre til at kunne lægge til grund for SØM-beregninger.

Kapitel 3 indeholder en vurdering af relevansen af SØMs eksisterende konsekvenser, dvs. det afledte forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter, der følger af en effektiv indsats. Flere af disse har lav relevans for målgruppen +65 år (fx uddannelse), hvorfor VIVE i kapitlet foreslår, at SØM udvides med en række nye konsekvenser, som især skal måle ældres forbrug af pleje- og omsorgsydelser og forbrug af lægemidler.

Kapitel 4 indeholder anbefalinger om øvrige modeltilpasninger. Det drejer sig bl.a. om kontrol for baggrundskarakteristika, tidshorisont og håndtering af dødelighed i estimationerne. Kapitel 5 giver forslag til nye datakilder.

Kapitel 6 opsummerer afdækningens fund og anbefalinger. Rapporten konkluderer, at det er muligt at udvide SØM – også inden for modellens nuværende struktur – til at omfatte ældreområdet. Men det konkluderes også, at datakvaliteten skal afdækkes først. VIVE anbefaler, at datakvaliteten af den såkaldte ældredokumentation, som vil udgøre det primære datagrundlag, og som har afgørende betydning for muligheden for retvisende SØM-beregninger på ældreområdet, afdækkes og konsolideres yderligere for at sikre, at det er et tilstrækkeligt datagrundlag. Dette bør ske, inden beslutningen om at udvide SØM træffes.