Samvær mellem børn i anbringelser og deres forældre

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2023
Forside på vidensindsamlingen "Samvær mellem børn i anbringelser og deres forældre"

Vidensindsamlingen fokuserer på samvær med forældre under et barns anbringelse. Den har til hensigt at samle viden om samværsspørgsmål på tværs af forskellige perspektiver hos hhv. barnet selv, forældrene, anbringelsessted og øvrige fagprofessionelle

Vidensindsamlingen har til formål at samle eksisterende viden om samvær og styrke viden i praksis. Vidensindsamlingen er baseret på 39 inkluderede studier bl.a. fra Europa, USA og Australien i perioden 2013-2023.

Målgruppen for vidensindsamlingen er børne- og ungerådgivere, familiebehandlere, plejefamilier, familieplejekonsulenter, tilsynskonsulenter, samværskonsulenter, pædagoger, lærere og andre, som arbejder med børn i anbringelser og deres familier, samt ledere til disse faggrupper. Sekundært er målgruppen for vidensindsamlingen forældre og børn/unge i anbringelser, som ligeledes kan have gavn af at få en mere samlet viden om forskellige perspektiver på samvær.

Vidensindsamlingen er udformet ud fra undersøgelsesspørgsmålene: Hvilke rammer og forudsætninger understøtter det gode samvær? Hvori består konflikterne omkring samvær? Hvilken betydning har samvær for trivsel? Og hvilke opmærksomheder kan der peges på i praksis i forhold til samvær?

Rapporten er bygget op omkring disse fire undersøgelsesspørgsmål. Forud for pointerne fra litteraturen vedrørende undersøgelsesspørgsmålene præsenteres først vidensindsamlingens hovedresultater efterfulgt af et indledende kapitel og et kapitel om samvær som genstandsfelt. Dernæst udfoldes rapportens undersøgelsesspørgsmål i kapitel 3-6.

Vidensindsamlingens hovedresultater fremhæver, at samvær skal følges tæt og tilpasses, da situationen både hos forældre og barnet kan ændre sig. Det kræver således også fleksibilitet i den hjælp, der ydes til børn og forældre om samvær. Barnets perspektiv i beslutninger om samvær er afgørende for barnets trivsel og for det gode samvær. Det er derfor vigtigt, at barnet har en stemme i beslutninger om organiseringen af samvær.

Det kan gavne samværet, hvis forældre ’klædes på’ til samværet ud fra deres forudsætninger for at indgå i det. På den måde kan de indgå i samværet på en måde, der gavner både barnet og forældrene selv. Samarbejdet mellem aktørerne omkring barnet er også et vigtigt fokuspunkt for at undgå konflikter, eksempelvis mellem anbringelsessted og forældre.

Vidensindsamlingen fremhæver, at der ikke er forskningsmæssigt belæg for, at samvær gavner børns trivsel, selvom det er en hyppig antagelse, Nogle studier finder dog en tendens til, at mere samvær fører til en bedre relation mellem forældre/barn og dertil kortere anbringelser. Men tendensen ser ikke ud til at være gældende for børn, som har oplevet fysiske overgreb. Omstændighederne omkring samvær og anbringelse er væsensforskellige fra barn til barn, og derfor skal der altid tages udgangspunkt i det enkelte barn i vurderingen af samværets betydning for barnets trivsel.

Vidensindsamlingen er udarbejdet i regi af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv, som er et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår.