978-87-7582-208-9

Partnerskaber med mange aktører. Et litteraturstudie om kerneelementer og inklusion af borgere i sårbare positioner

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE2023

Litteraturstudiet redegør for væsentlige kerneelementer i partnerskaber med mange aktører. Der beskrives desuden hæmmere og fremmere for inklusion af sårbare borgere i partnerskaber med mange aktører.

Litteraturstudiet tager udgangspunkt i litteratur om tre tilgange til partnerskaber med mange aktører: Collective impact, stedbaserede indsatser og community organizing. Ud fra disse tre tilgange er væsentlige kerneelementer for lokale partnerskaber på tværs af sektorer med mange aktører identificeret.

Rapporten peger på en række afgørende elementer for, at partnerskaber med mange aktører kan lykkes. De afgørende elementer er:

  1. Tætte, indbyrdes, tillidsfulde gensidigt afhængige relationer mellem partnerne i stedet for at forblive isoleret i ”siloer”
  2. Hyppig kommunikation og koordinering af indsatser
  3. Struktureret samarbejde på tværs af sektorer, der kræver partnernes aktive medvirken og kombinere ressourcer og en organisering, der betyder, at de deltagende parter kan nå fælles mål
  4. Facilitering af forhandling af fælles mål og fælles læring
  5. Tids- og opgaveafgrænsede aktiviteter, der prioritere tid og ressourcer
  6. Delt magt mellem organisationerne
  7. Borgerinddragelse og deltagelse er et kritisk element for at skabe resultater
  8. Baseret på frivillig ligeværdige deltagelse fra alle partnere.

Rapporten fremhæver særligt, at en uafhængig facilitering og backbone-organisering af samarbejdet i partnerskabet er væsentligt. I rapporten gennemgås, hvad faciliteringsrollen og backbone-organiseringen indeholder.

I rapporten beskrives borgerinddragelse og deltagelse som et kritisk element for at skabe resultater i et partnerskab. Det kræver, at partnerskabet prioriterer lighed, retfærdighed og borgernes erfaringer frem for alene professionelle vurderinger.

Litteraturstudiet indkredser en række forudsætninger for at inddrage borgere i sårbare positioner på både borgerniveau og organisatorisk niveau. Forudsætningerne omhandler bl.a. at afgive magt og autoritet, at give kontinuerlig støtte, og at aktiviteter planlægges og gennemføres sammen med borgerne og på deres præmisser.

I første del af rapporten beskrives kerneelementer og udfordringer for partnerskaber på tværs af sektorer med mange aktører.

Videre beskrives, hvordan sårbare borgergrupper kan inddrages i partnerskaber på tværs af mange sektorer. I dette afsnit beskrives også fremmere og hæmmere for inddragelse af borgere i sårbare positioner i partnerskaber med mange aktører.

I del to af rapporten beskrives baggrund og metode for litteraturstudiet, dokumentation og evaluering i partnerskaber.

Litteraturstudiet er en del af evalueringen af initiativet ”Flere med i fællesskaber gennem lokale partnerskaber”. Evalueringen foregår fra 2023-2025.