978-87-94371-78-0

Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien - Evaluering

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC)2023

Som led i initiativet Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien er der gennemført en principfokuseret evaluering af de 8 faglige principper for recovery-orienteret rehabilitering, der er udviklet i initiativet. Evalueringen beskriver de faglige princippers efterlevelse, brugbarhed såvel som virkningen og resultaterne af omlægningen for borgerne.

Evalueringen viser blandt andet, at de faglige principper vurderes brugbare af ledere og medarbejdere, samt at de fire kommuner samlet set er kommet langt med at implementere recovery-orienteret rehabilitering på de 1,5 år de har arbejdet med principperne.

Socialstyrelsen har iværksat initiativet som en del af det samlede satspuljeinitiativ Styrket kvalitet i indsatsen i socialpsykiatrien 2019-2022. Initiativet er gennemført i samarbejde med PwC og Randers, Herning, Roskilde og Rudersdal Kommuner.

Kommunerne har i projektperioden arbejdet med at udvikle og omlægge deres socialpsykiatri med udgangspunkt i de 8 faglige principper for recovery-orienteret rehabilitering. Som led i dette arbejde har de bidraget til udvikling af et samlet koncept for udvikling og omlægning af socialpsykiatrien til recovery-orienteret rehabilitering. De otte principper er:

  1. Tag udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme
  2. Fokusér på borgernes ressourcer
  3. Inddrag borgernes netværk og de almene fællesskaber
  4. Mød borgerne med åbenhed, tillid og respekt
  5. Hjælp borgerne så tidligt som muligt
  6. Arbejd koordineret med borgernes samlede livssituation
  7. Følg op, så indsatsen altid er den rette
  8. Brug viden og metoder, der virker
     

Der er desuden identificeret otte organisatoriske forudsætninger for en vellykket omlægning til recovery-orienteret rehabilitering.

Målet med initiativet var, at flere mennesker med psykiske vanskeligheder kommer sig og får et meningsfuldt liv, at flere oplever mindre behov for støtte, og at flere kommer i uddannelse og beskæftigelse. Evalueringen viser små positive bevægelser eller fastholdelse af niveauet i omlægningen i forhold til borgernes trivsel, recovery, mestring samt tilknytning til uddannelse og beskæftigelse, hvilket skal ses i lyset af en kort omlægningsperiode på knap 1½ år, samt at omlægningen har funder sted i en periode med COVID-nedlukning. Evalueringen kan således ikke påvise væsentlige samlede resultater for borgernes trivsel og udvikling eller for en samlet omlægning af socialpsykiatrien. 

Evalueringen peger på, at principperne generelt vurderes brugbare af ledere og medarbejdere. Evalueringen konkluderer desuden, at de fire kommuner er kommet langt med at implementere principperne i praksis, men at der fortsat udestår et arbejde i forhold til at implementere principperne fuldt ud.

Evalueringen bygger på en kombination af kvantitative og kvalitative metoder, bestående af registerdata, surveys og interviews med både borgere, medarbejdere, ledere, samarbejdspartnere og politikere, selvevalueringer samt gennemgang af udvalgte sager.