Modning af modificeret ACT-indsats til borgere med komplekse problemstillinger - Afsluttende evalueringsrapport

Rambøll2023

Udgivelsen er en projektevaluering af M-ACT, en modificeret udgave af metoden Assertive Community Treatment. Indsatsen er målrettet borgere med komplekse problemstilligner. Evalueringen beskriver implementering, resultater og omkostningsniveau.

Evalueringen beskriver erfaringer og resultater fra modningen af en indsats til udsatte borgere med komplekse problemstillinger. Projektet er gennemført i perioden fra januar 2019 til juni 2022 for puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen. Rambøll har evalueret projektet.

Evalueringen har særligt fokus på implementering, resultater og omkostninger.

I projektet har tre kommuner - København, Varde og Fredericia - udviklet og pilottestet M-ACT til udsatte borgere med komplekse problemstillinger. Indsatsen bygger på den evidensbaserede metode Assertive Community Treatment, men er mere omkostningseffektiv, nemmere at implementere og lettere at indpasse i eksisterende kommunale indsatser og organiseringer.

Ifølge evalueringen imødekommer M-ACT-indsatsen en målgruppe af borgere, som kommunerne tidligere har haft svært at ved at få kontakt til og tilbyde relevante indsatser. Evalueringens resultater underbygger samtidig, at M-ACT-indsatsen kan anvendes til en bred målgruppe af borgere. Kendetegnende er, at det er borgere med en høj grad af udsathed og kompleksitet i deres problemstillinger, som har behov for en helhedsorienteret, udgående og koordineret indsats.

Evalueringen viser konkret:

  • At borgerne oplever en bedring i deres livssituation samt øget stabilitet i deres tilværelse, ligesom de tager mange små skridt på vejen mod recovery.
  • At medarbejderne vurderer, at borgernes funktionsevne og livskvalitet øges, ligesom deres tillid til både kommunen og øvrige hjælpe- og behandlingssystemer styrkes.
  • At projektkommunerne gennem indsatsen formår at hjælpe borgere, som de tidligere har haft svært ved at skabe stabil kontakt til samt imødekomme.
  • At M-ACT-indsatsen bidrager til, at borgerne tilbydes relevant social og sundhedsfaglig udredning.
  • At indsatsens kerneelementer har en positiv betydning for borgernes recovery-proces.

De foreløbige resultater af M-ACT-indsatsen bygger endnu på et relativt spinkelt grundlag, idet 39 borgere har modtaget en M-ACT-indsats af varierende varighed inden for rammerne af projektets løbetid. M-ACT-indsatsen er endnu ikke effektevalueret. Dette vil ske, såfremt M-ACT-indsatsen overgår til afprøvning, jf. Social-, Bolig- og Ældreministeriets strategi for udvikling af den sociale indsats.