Modning af en styrket familiebehandlingsindsats til udsatte familier. Slutevaluering

2023

Evalueringen belyser resultater, virkninger, implementerbarhed og omkostningsniveau af indsatsen ”Styrket Familiebehandling”. Det overordnede mål med indsatsen er at vende en bekymrende udvikling i meget udsatte familier, så anbringelse undgås.

I 2019 blev afsat midler til at udvikle og evaluere en styrket familiebehandlingsindsats målrettet meget udsatte familier med så komplekse udfordringer, at der er risiko for anbringelse af et eller flere børn.

Det overordnede mål med indsatsen, kaldet Styrket Familiebehandling, er at stabilisere og vende en bekymrende udvikling, så anbringelse undgås, og både forældre og børn kommer i bedre trivsel igennem en mere stabil og struktureret hverdag og styrkede forældrekompetencer.

Indsatsen består af et mentaliseringsbaseret fundament og disse seks kerneelementer:

Arbejde med barnet og familien

  1. Systematisk arbejde med samarbejdsalliancen
  2. Flerfamilieaktiviteter med behandlingssigte
  3. Fleksibel arbejdstid

Teamarbejde                                                                                                           

  1. Sammenhængende indsats

Arbejdet med netværket

  1. Inddragelse af det brede netværk
  2. Tilknytning til almenområdet

Evalueringen viser en markant forbedret udvikling i børnenes og familiens trivsel samt mindsket problemadfærd hos børnene. Forældrene oplever mere struktur, ro og stabilitet i familiens hverdag. I forlængelse heraf ses et fald i forældrenes stressbelastning, om end niveauet fortsat er højt. Dog viser evalueringen, at indsatsen i mindre grad er velegnet til familier, som ikke er motiverede for samarbejde, og at indsatsen ikke er egnet til familier, som har misbrugsproblemer, svære psykiske udfordringer eller lav kognitiv kapacitet.


Evalueringen finder også, at indsatsen har forebygget anbringelser hos størstedelen (73 pct.) af de familier, hvor fagpersoner havde skønnet, at der var risiko for, at barnet skulle anbringes.

Det vurderes, at indsatsen er implementerbar i kommunal kontekst.  Implementeringen og forankringen af indsatsen understøttes bl.a. af, at fagpersonerne har kompetencer indenfor mentaliseringsbaserede metoder, og der er en organisatorisk  ramme, som skaber rum til det faglige arbejde og tværfaglige ledelses- og medarbejdersamarbejde.

Den samlede evaluering går i dybden med henholdsvis resultater, virkning, implementering og omkostningsvurdering af indsatsen.

Evalueringen kombinerer elementer fra virknings- og resultatevaluering. Der trækkes på både kvalitative og kvantitative data.

Indsatsen er udviklet og modnet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og de fire kommuner Randers, Jammerbugt, Hvidovre og København. Implement Consulting Group har leveret processtøtte undervejs samt evalueret indsatsens resultater i modningsfasen. ProPublic har understøttet modningen med løbende aktionsforskning.

Evalueringen er udarbejdet af Implement Consulting Group og Socialt Udviklingscenter SUS. 

Hent Publikationen 

Styrket Familiebehandling - Pixi 

 

Hvis du vil vide mere

Der er udgivet en indsatsbeskrivelse til inspiration for andre kommuner, der ønsker en styrket familiebehandlingsindsats.

Indsatsbeskrivelsen