Forebyggelse af magtanvendelser på botilbud for mennesker med udviklingshæmning – midtvejsevaluering af implementering af metoden LA2u

2023

Midtvejsevalueringen beskriver, hvordan det går med at implementere metoden LA2u (”Low Arousal 2 – understøttet”) på de otte tilbud, der er med i projektet. Den viser gode resultater i forhold til bl.a. arbejdsmiljø og fald i magtanvendelser.

Udover at forholde sig til kvantitative og kvalitative data indeholder rapporten mange cases, der beskriver, hvordan man på botilbuddene har arbejdet med metoden LA2u, og hvad det har betydet for borgerne.

Foreløbige, udvalgte resultater viser:

  • Tegn på øget trivsel blandt nogle beboere. På hovedparten af botilbuddene beskriver medarbejdere oplevelser af, at de lykkes med at forbedre beboeres trivsel.
  • Tegn på forbedret trivsel blandt medarbejderne. Målinger i forhold til arbejdsmiljø viser en positiv bevægelse blandt hovedparten af de undersøgte dimensioner. De kvalitative interviews tyder også på, at LA2u bidrager til en forbedret trivsel blandt medarbejderne. Sygefraværet er samlet set heller ikke stigende på de otte botilbud, som det ellers ses generelt på kommunale arbejdspladser i disse år.
  • Fald i antallet af magtanvendelser. Det samlede antal indrapporterede magtanvendelser falder markant i 2022, sammenlignet med situationen i 2020 og 2021. En stor del af faldet er drevet af udviklingen på et enkelt botilbud, men også når dette botilbud fjernes fra data, ses et fald. Faldet forekommer i de akutte magtanvendelser. 
  • Uklar udvikling i forhold til voldsomme episoder mv. Udviklingen i forekomsten af voldsomme episoder/uønskede hændelser er uklar, da forekomsten stiger på nogle tilbud og falder på andre. Survey-data om medarbejdernes udsathed for trusler og vold viser heller ikke klare forbedringer.

Midtvejsevalueringen bygger på data, indsamlet fra starten af 2022 til juni 2023, fra de otte botilbud, der deltager i afprøvningen. I perioden er der indsamlet tre runder surveydata blandt medarbejderne. Svarprocenten ligger mellem 68 og 87 procent.

Der indgår desuden 85 interviews med ledere, medarbejdere og borgere. Som en tredje type af data indgår tilbuddenes registreringer af blandt andet magtanvendelser og sygefravær.

VIVE står bag midtvejsevalueringen for Social- og Boligstyrelsen.

Om LA2u

Metoden er udviklet af konsulentfirmaet Sopra. Metoden, der bygger ovenpå og integrerer forskellige socialpædagogiske redskaber og tilgange, er blandt andet inspireret af den ikke-konfronterende tilgang ”Low Arousal” og recoveryperspektivet.

Der er fokus på at anvende borgernes egne drømme og ønsker som tilgang til at øge trivslen i hverdagen. LA2u har til hensigt at på systematisk vis at forebygge og håndtere affektudbrud og dermed også forebygge magtanvendelser.