Metoder til at inddrage børn med autisme og ADHD i myndighedssagsbehandling

VIVE2023

Vidensindsamlingen sætter fokus på eksisterende viden og konkrete redskaber til at inddrage børn og unge med autisme og ADHD i sagsbehandlingen. Desuden beskrives barrierer og opmærksomhedspunkter, herunder behovet for både generel viden om målgruppen og kendskab til det enkelte barn.

Vidensindsamlingen har til formål at samle eksisterende viden om metoder til at inddrage børn og unge med autisme og ADHD i myndighedssagsbehandling. Den baserer sig på 16 studier fra perioden 2011-2022, hvoraf enkelte er fra Danmark og de øvrige nordiske lande, og de resterende fra England og USA.

De første kapitler består – ud over indledningen – af et teoretisk afsnit om inddragelse og beskrivelse af målgruppen, hvorefter vidensindsamlingens metodegrundlag præsenteres. Vidensindsamlingens fund beskrives i to kapitler med overskrifterne ”Organisering, rammer og ressourcer” og ”Samarbejdet med barnet”. Til sidst følger en konklusion.

Vidensindsamlingen beskriver, at der generelt mangler forskningsbaseret viden på området, og at der således ikke kan peges på selvstændige, forskningsbaserede metoder, der har vist sig effektive. Der kan dog godt udpeges bidrag og relevante metodiske greb, bl.a. fra andet arbejde med målgruppen. 

Vidensindsamlingen peger blandt andet på, at reel inddragelse af børn og unge i målgruppen kræver både generel viden om autisme og ADHD blandt sagsbehandlerne og kendskab til det enkelte barn. Der peges også på særlige barrierer, bl.a. kan inddragelsen være udfordret af, at børn i målgruppen ofte repræsenteres igennem voksne omkring sig fremfor igennem kommunikation mellem sagsbehandleren og barnet selv.

Det er i det direkte samarbejde med barnet, at inddragelsen kan finde sted. Her viser de inkluderede studier, at forberedelse og forventningsafstemning med barnet er afgørende for udfaldet af møderne. Vidensindsamlingen giver her blandt andet forslag til, hvordan man kan tilrettelægge møder på en hensigtsmæssig måde.  

Herudover byder vidensindsamlingen på andre konkrete metoder og værktøjer til at inddrage barnet i sagsbehandlingen. Her nævnes blandt andet udarbejdelsen af et ”kommunikationskompas”, som dokumenterer barnets foretrukne kommunikationsform, samt visuelle og computerbaserede tilgange til samtalen.

Vidensindsamlingen er udarbejdet i regi af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv, som er et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår.

 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies