Koordineret udredning og indsats. Tværsektorielle samarbejder om og med borgere med psykiske vanskeligheder, hyppige indlæggelser og komplekse behov

VIVE2023
Udgivelsens forside

Udgivelsen beskriver en model for, hvordan der kan arbejdes med en koordineret udredning og indsats for mennesker med svære psykiske vanskeligheder, der er i øget risiko for akutte og/eller uhensigtsmæssige genindlæggelser.

Mennesker med psykiske vanskeligheder, der har hyppig kontakt til behandlingspsykiatrien, har ofte komplekse støttebehov og dermed behov for en indsats, der i højere grad er koordineret på tværs af myndigheder og sektorer. Hvis det tværgående samarbejde om målgruppen ikke fungerer, risikerer man, at de indsatser, der iværksættes i de forskellige regi, modarbejder eller står i vejen for hinanden og dermed ikke får den tilsigtede effekt.

Intentionen med denne rapport er at identificere og beskrive principper for et velfungerende samarbejde i kommunen og på tværs af kommune, behandlingspsykiatri og almen praksis, så der sikres en sammenhængende og koordineret udredning og indsats, som forebygger uhensigtsmæssige genindlæggelser.

Fokusområder og kerneelementer

Modellen bygger på seks kerneelementer, der fordeler sig på tre fokusområder

Fokusområde 1: Tværgående orientering og beslutningskompetence

  • Bring de rigtige aktører sammen
  • Opsæt fælles mål, skab en plan og evaluer samarbejdet
  • Afklar/uddeleger beslutningskompetence og skab smidige beslutningskæder

Fokusområde 2: Gensidig kommunikation og vidensdeling

  • Skab gensidigt kendskab
  • Afklar rammerne for vidensdeling og kommunikationsveje

Fokusområde 3: Samarbejdskultur og psykologisk tryghed

  • Afstem roller og værdier for samarbejdskulturen med fokus på mangfoldighed, tryghed og respekt

Vidensafdækningen er udarbejdet af VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, for Social- og Boligstyrelsen, og bygger på litteratur- og observationsstudier samt interviews med eksperter, fagprofessionelle samt borgere.