Indsatser til de mest udsatte hjemløse i Danmark. Evaluering af det danske FEAD-program

VIVE2023

Fire frivillige foreninger modtog i 2016 og 2019 midler fra en ansøgningspulje under Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede. Evalueringen beskriver foreningernes projekter og vurderer, at de er lykkedes med at tiltrække de mest udsatte borgere i hjemløshed.

I januar 2014 blev Den Europæiske Fond for Bistand til de Social Dårligst Stillede (FEAD) lanceret med det formål at bekæmpe fattigdom og hjemløshed. Programmet var en del af EU 2020-initiativet om ’En europæisk platform mod fattigdom og social udstødelse’.

I Danmark blev programmet udmøntet via to ansøgningspuljer i henholdsvis 2016 og 2019, hvor frivillige foreninger kunne søge midler. I alt har fire tilskudsmodtagere (Kirkens Korshær, Projekt UDENFOR, Røde Kors og Frelsens Hær) modtaget støtte.

Udgivelsen er en evaluering af tilskudsmodtagernes projekter.  

De danske FEAD-projekter var målrettet de mest socialt udsatte borgere i hjemløshed med lovligt ophold i Danmark, fx EU-migranter. Denne gruppe har ud over hjemløshed alvorlige sociale problemer, og de anvender ikke i tilstrækkelig grad eksisterende sociale tilbud. Derfor får de ikke den hjælp og støtte, de har behov for.

Målet med FEAD-projekterne var at få kontakt til målgruppen med henblik på at styrke brobygningen til de forskellige eksisterende tilbud, så borgerne fik mulighed for at opnå varige forbedringer af deres livssituation.

Evalueringen præsenterer de fire projekter - herunder deres formål, specifikke målgruppe samt konkrete indsatser og aktiviteter - og skitserer de faktorer, som har haft betydning for implementeringen af projekterne og dermed for den indsats, der er leveret til borgerne.

Det vurderes i evalueringen, at projekterne er lykkedes med at få kontakt til de mest udsatte borgere i hjemløshed. Borgerne har oplevet, at projekterne har hjulpet med at opfylde basale behov, som fx det at have et sted at sove om natten. Borgerne har ligeledes oplevet, at projekterne har hjulpet med at skabe stabilitet i hverdagen og understøttet deltagelse i sociale fællesskaber.   

Slutteligt præsenteres de erfaringer, som projekterne har gjort sig, og som kan bidrage med læring til fremtidige projekter og indsatser til målgruppen. Her pointeres bl.a., at helhedsorienterede indsatser, som kan imødekomme målgruppens omfattende problemstillinger, er centrale i arbejdet med at forbedre tilværelsen for borgere i målgruppen. Det er dog også afgørende for indsatserne, at der skabes et trygt forandringsrum, hvor borgerne tør bede om hjælp og deltage i sociale fællesskaber; en proces, der kræver tid og tålmodighed.

Hent udgivelsen