Fagligt løft og øget trivsel efter covid-19 - 1. delrapport: Udbredelse, implementering og de første virkninger

2023

I 2022 modtog 23 kommuner midler til at arbejde med skoleunderstøttende indsatser med henblik på at øge børn og unges trivsel og læring efter COVID-19-nedlukningerne. 1. evalueringsrapport giver et indblik i udbredelsen og omfanget, hvordan kommunerne har udmøntet initiativet samt de umiddelbare virkninger blandt eleverne.

Nedlukningen af skolerne i forbindelsen med covid-19 medførte et læringsefterslæb. Danske undersøgelser peger på, at det særligt var de elever, der i forvejen havde det svært i skolen, som oplevede de største faglige og trivselsmæssige udfordringer under nedlukning af skolerne.

På den baggrund blev der iværksat et nationalt initiativ, som havde til hensigt at understøtte trivsel og læring for de mest udsatte børn efter covid-19. Med initiativet fik de 23 kommuner med den største andel udsatte børn og unge i 2022 mulighed for at udmønte og opbygge erfaringer med at gennemføre skoleunderstøttende indsatser. Kommunerne kunne vælge imellem fem forskellige typer af indsatser, der alle tidligere har vist positive effekter på elevers læring. Indsatserne var: tolærerordning, makkerlæring, undervisning i små grupper, intensive læringsforløb og bogpakker.

Rapporten beskriver udbredelsen af initiativet. Det vil bl.a. sige, at det fremgår af rapporten, at langt de fleste kommuner og skoler har valgt at arbejde med to-lærerordning. Dernæst er der arbejdet med undervisning i små grupper.

Evalueringsrapporten beskriver implementeringen af indsatserne og de foreløbige virkninger. Evalueringsrapporten finder følgende resultater:

  • Initiativet har berørt ca. 9.500 elever, og halvdelen af indsatserne er gennemført blandt elever i 7.-10. klasse.
  • De elever, som initiativet er rettet imod, har både faglige, trivselsmæssige og sociale udfordringer.
  • Underviserne er generelt tilfredse med indsatserne. Elevernes oplevelser er blandede.
  • Udviklingen fra initiativets start til slut viser, at flere elever stiller spørgsmål i timerne, men færre oplever støtte.
  • Inddragelse i planlægningen, tid til sparring samt kompetenceudvikling fremmer medarbejdernes tilfredshed med indsatserne.

Evalueringen bygger primært på spørgeskemaundersøgelser blandt deltagende elever og undervisere samt skolernes og kommunernes registreringer af hvilke indsatser, de forventede at gennemføre. Knap 5.000 elever gennemførte spørgeskemaet ved indsatsernes start, mens knap 4.500 elever gennemførte spørgeskemaet ved udgangen af 2022.

Cirka 500 lærere eller andre tilknyttede undervisere besvarede spørgeskemaet ved udgangen af 2022. Endvidere er der lavet interviews med 38 undervisere og 6 skoleledere på udvalgte skoler.

Du kan finde Inspirationspjecen Implementering af skoleunderstøttende indsatser ved at klikke her