Faglig visitationsretningslinje. Visitation til integreret behandling af mennesker med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik

Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen2023

Retningslinjen er et værktøj, der skal understøtte ensartet visitation og tilrettelæggelse af et integreret behandlingstilbud. Retningslinjen beskriver rammerne for tilbuddet og afgrænser målgruppen.

Udgivelsen er en faglig retningslinje for visitation af mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug af alkohol eller stoffer.

Rusmiddelbehandling foregår som udgangspunkt i kommunalt regi, mens den regionale psykiatri har ansvaret for behandlingen af psykiske lidelser, hvor der er behov for en indsats udover almen praksis.

Særligt de meget belastede borgere i målgruppen vil dog ofte have behov for en integreret indsats. Dvs. at behandlingen af rusmiddelproblematikken og den psykiske lidelse betragtes samlet og foregår i ét behandlingstilbud, og der også tages hånd om de ofte medfølgende sociale problemstillinger.

Et sådant behandlingstilbud forventes etableret i 2024 på baggrund af retningslinjen, der beskriver rammerne for tilbuddet og afgrænser målgruppen.

Formålet er at sikre, at den enkelte visiteres til det rette behandlingstilbud på det rette tidspunkt i forløbet. Visitationsretningslinjen er således ikke en klinisk retningslinje for indholdet af behandlingen, men et værktøj, der skal understøtte ensartet visitation og tilrettelæggelse af tilbuddet.

Opbygning af udgivelsen

Retningslinjen er opdelt i fire afsnit. Efter introduktionen følger et afsnit, der nærmere beskriver organisering af udredning og behandling til mennesker med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik.

Et vigtigt begreb er her No Wrong Door-princippet, der betyder, at uanset hvor patienten henvender sig, skal behovet for hjælp og behandling identificeres og imødekommes. Det kan fx være hos egen læge, i kommunen eller på en akutafdeling.

Centralt er også, at indsatsen organiseres efter en stepped care-model (gradueret indsats), hvor interventionens intensitet bestemmes ud fra sværhedsgraden af den enkeltes problemstillinger.

Retningslinjens tredje afsnit er en indgående beskrivelse af visitations- og henvisningsgrundlaget. Her beskrives målgruppen for tilbuddet, herunder det komplekse samspil mellem psykisk lidelse og rusmidler samt andre udfordringer som somatisk sygdom og sociale problemer.

Det afsluttende fjerde afsnit pointerer behovet for monitorering og opfølgning i forbindelse med etableringen af behandlingstilbuddet.

Målgruppen for retningslinjen

Visitationsretningslinjen er især rettet mod fagprofessionelle, planlæggere og beslutningstagere i kommuner, regioner, praksissektor, kriminalforsorgen mv., der er involveret i henvisning, visitation, udredning og behandling af mennesker med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik.

Retningslinjen er udarbejdet i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen.

Hent udgivelsen