Evaluering af SATS-18 initiativet: Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn. 2. udgave.

Social- og Boligstyrelsen2023

Evalueringen belyser implementeringen af satspuljeinitiativet ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn”.

Det overordnede formål med initiativet er at sikre, at den støtte plejefamilierne får, er af høj kvalitet og differentieret i forhold til den konkrete plejeopgave, så barnet eller den unge får den indsats, den unge har behov for, og sammenbrud undgås. Initiativet skal således understøtte, at børn og unge anbringes i de rette plejefamilier, sikre at alle professionelle plejefamilier underlægges de samme kvalitetskrav og styrke plejefamiliernes kompetencer, så de kan sikre trivsel og positiv udvikling for børnene og de unge (Udmøntning af satspuljen for 2018-2021).

Det samlede initiativ består af ni delinitiativer, og denne evaluering har til hensigt at følge op på implementeringen af følgende seks delinitiativer:

  • Delinitiativ 1: Indførelse af nye plejefamilietyper
  • Delinitiativ 2: Mere ensartet godkendelse og nyt vidensbaseret grundkursus
  • Delinitiativ 3: Tæt støttede opstartsforløb og familieplejekonsulenter
  • Delinitiativ 5: Afskaffelse af de konkrete godkendelser
  • Delinitiativ 6: Ro og stabilitet i anbringelsen
  • Delinitiativ 8: Ny model for udgiftsdækning af netværksplejefamilier

Evalueringen indikerer, at der med implementeringen af delinitiativerne er sket et løft af plejefamilieområdet blandt andet via det nye godkendelseskoncept, hvor ansøgere modtager et vidensbaseret grundkursus og øget støtte i starten af hver ny anbringelse. Evalueringen indikerer samtidig, at der fortsat er rum til at løfte kvaliteten af plejefamilieområdet ved at sikre yderligere implementering og forankring af delinitiativerne.

Evalueringen er baseret på tre datakilder: 1) centrale nøgletal, 2) spørgeskemadata og 3) interviews fra hhv. kommuner, socialtilsyn og plejefamilier, herunder netværksplejefamilier. De centrale nøgletal består af kvantitative nedslag, der belyser de driftsmæssige aspekter af lovændringen. Spørgeskemaundersøgelserne og interviewene har til formål at belyse aspekter ved implementeringen af lovændringerne samt erfaringer hermed, som ikke kan belyses via nøgletal. Dataindsamlingen til evalueringen er fundet sted i 2020, hvormed det forventes, at flere af de rapporterede opgørelser, vil være præget af præget af COVID-19 situationen.

Særligt om 2. udgaven:

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har tidligere vurderet, at plejefamilier, der anvendes til aflastning, var omfattet af reglerne om intensiv støtte jf. serviceloven og plejefamiliebekendtgørelsen. 1. udgaven af evalueringen (2022) afspejlede denne forståelse.

Ministeriet har siden undersøgt spørgsmålet igen og konkluderet, at de nævnte plejefamilier ikke er omfattet af reglerne om intensiv støtte. Evalueringens kapitel om delinitiativ 3 er revideret i overensstemmelse hermed.

Hvis du vil vide mere

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har redegjort for fortolkningen af reglerne om intensiv støtte til plejefamilier i en vejledende udtalelse til Social- og Boligstyrelsen.

Hent ministeriets udtalelse