Evaluering af Etablering af samarbejdsfora mellem Centre for Seksuelt Misbrugte og behandlingspsykiatrien

Social- og Boligstyrelsen2023

Evalueringen af samarbejdet mellem senfølgecentrene og psykiatrien i de tre beliggenhedsregioner viser, at parterne har opnået viden om og kendskab til hinanden, men at det er vanskeligt at sikre et koordineret og målrettet behandlingstilbud for den enkelte borger.

Formålet med Samarbejdsprojektet og etableringen af tre samarbejdsfora var, at senfølgecentre (Centre for Seksuelt Misbrugte, CSM) og psykiatrien kunne opnå erfaringer med et tættere samarbejde om behandlingsindsatsen til borgere med senfølger, og at der herigennem kunne ske en større tværgående koordination, så den enkelte borger får det rette behandlingstilbud. Samarbejdet er gennemført som led i ”Handlingsplan til styrket indsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen”.

Evalueringen af samarbejdsprojektet viser, at samarbejdsparterne har opnået gensidig viden og øget kendskabet til hinanden. Kendskabet og de opbyggede relationer fremhæves som et væsentligt udbytte af samarbejdet og en forudsætning for en styrket indsats på senfølgeområdet.

Evalueringen viser også, at det har været vanskeligt at etablere målrettede og koordinerede behandlingstilbud, fordi senfølgers kompleksitet betyder, at der potentielt skal involveres mange forskellige aktører, ligesom ventetid og behandlingsforløb ofte er af længere varighed end projektperioden.

Evalueringen belyser drivkræfter og barrierer for samarbejdet. Centre for Seksuelt Misbrugte og psykiatrien er karakteriseret ved forskellige rammevilkår fx størrelse, organisering og målgruppe, og det har haft betydning for etablering af samarbejdsforaene. Tilsvarende har parternes forudgående kendskab og samarbejde haft betydning. Drivkræfter for samarbejdet er bl.a. følgende:

  • Prioritering af tid til at opnå grundig viden om hinandens organisationer og tilbud samt at afstemme forventninger.
  • Ledere og medarbejdere oplever et handlerum i deres respektive organisationer, så samarbejdet prioriteres og understøttes af ledelsesopbakning.
  • Prioritering af tid og ressourcer til at afklare og afstemme fagudtryk og –begreber.
  • Afgrænset og defineret rolle- og ansvarsfordeling i den fælles opgaveløsning.

Anbefalinger

I forlængelse af evalueringen har samarbejdsforaene og Landsforeningen Spor peget på anbefalinger til yderligere styrkelse af senfølgeområdet. De tværgående anbefalinger er følgende:

  • Udbred viden om senfølger
  • Undersøg indsatsers effekt
  • Igangsæt langsigtede, helhedsorienterede indsatser
  • Etabler funktioner med ansvar for at koordinere indsatser
  • Etabler en mange facetteret tilbudsvifte med henblik på differentierede indsatser.