Evaluering af de reviderede magtanvendelsesregler

Rambøll Management Consulting 2023

De reviderede magtanvendelsesregler trådte i kraft den 1. januar 2020 på handicap- og demensområdet. Evalueringen af de reviderede regler peger på, at reglerne i høj grad er kendt og anvendt af ledere og medarbejdere, men at der også er udfordringer, når man står i praksis.

Af lovforslaget fremgår det, at formålet med revisionen af magtanvendelsesreglerne er at sikre bedre og tydeligere regler om magtanvendelse, hvilket skal give personalet på blandt andet botilbud og plejecentre bedre muligheder for at drage omsorg for borgeren og minimere risikoen for omsorgssvigt samt beskytte borgeren mod unødige indgreb i selvbestemmelsesretten.

Rambøll Management Consulting har haft til opgave at frembringe viden om konsekvenserne af lovændringen, herunder i hvilket omfang de reviderede regler for magtanvendelse er implementeret, samt om de nye regler opfylder deres formål.

Evalueringen er foretaget ved indsamling af både kvalitative og kvantitative data, som består af:

 • Indsamling af indberetninger af magtanvendelse for handicap- og demensområdet fra 2019-22
 • Spørgeskemaundersøgelser, udsendt til medarbejdere og ledere i 2020, 2021 og 2022
 • Casebesøg på botilbud og plejecentre, hvor der blev foretaget interviews med medarbejdere og ledere i 2020, 2021 og 2022/23
 • Enkelte borgerinterviews i 2023
 • Interviews med aktører i Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi
 • Interviews med tilsynskonsulenter og interessentorganisationer.

Evalueringen viser blandt andet at:

 • Der i perioden fra 2019-22 er sket en samlet stigning i indberetninger af magtanvendelser på henholdsvis handicap- og demensområdet. Det vurderes af kommunerne, at der er en større overensstemmelse mellem det faktiske antal magtanvendelser og det indberettede antal magtanvendelser på handicapområdet, sammenlignet med demensområdet.
 • Langt størstedelen af medarbejdere og ledere fra botilbud og plejecentre kender magtanvendelsesreglerne. Særligt lederne oplever at have fået tilstrækkelig kompetenceudvikling, mens det angives, at der stadig er et forbedringspotentiale i forhold til opkvalificering af medarbejdere, idet færre angiver at have modtaget en sådan.
 • Der stadig kan opstå tvivl i forhold til, hvilke beføjelser og ansvar reglerne giver. Der opstår oftest tvivl ved to forhold:
  o I tilfælde, hvor medarbejderne skal balancere omsorgspligt og borgerens selvbestemmelsesret, fx i hygiejnesituationer.
  o I situationer, hvor der kan være flere lovbestemmelser til stede, fx i forhold til sundheds-, arbejdsmiljø-, og socialområdet.
 • Der generelt er et særligt forbedringspotentiale i forhold til at højne medarbejdernes vurdering af den enkelte borger i spændingsfeltet mellem selvbestemmelse og omsorgspligt.
 • Det vurderes af flere ledere og medarbejdere, at de reviderede regler giver handlemuligheder i forhold til at drage omsorg for borgerne