Anmodning om fornyet behandling af central udmelding. Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

2023

Publikationen er en anmodning om fornyet behandling af en såkaldt central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen til landets kommunalbestyrelser. Udmeldingen vedrører borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling (2. udgave).

Social- og Boligstyrelsen har i november 2023 udsendt denne anmodning om en fornyet behandling af en såkaldt central udmelding til landets kommuner. Det er sket på baggrund af, at styrelsen efter kommunernes tidligere afrapportering på området fortsat er bekymret for, hvorvidt der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen, hvorfor landets kommunalbestyrelser anmodes om at foretage en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen til målgruppen.

Den fornyede behandling har til formål at sikre, at der på nationalt plan er et fornødent udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen.

Målgruppen for den centrale udmelding – og den fornyede behandling – omfatter borgere med udviklingshæmning, som er anbragt i sikret afdeling efter domstype 1 (dom til anbringelse i sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske handicap) og borgere med udviklingshæmning, som er dømt efter domstype 2 (dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, og som efter bestemmelse fra kommunen er overført til sikret afdeling).

Borgere, der får en foranstaltningsdom til anbringelse i sikret afdeling, er typisk er voksne med udviklingshæmning i let til middelsvær grad samt borgere, der vurderes at ligge i den nederste del af normalområdet. Det vil sige borgere, som har en forsinket kognitiv udvikling kombineret med andre komplekse problemstillinger. Borgerne har typisk begået kriminalitet af særlig personfarlig karakter, som fx voldtægt, seksuelle overgreb mod og krænkelser af mindreårige, røveri, brandstiftelse, drab eller forsøg på drab. Der foreligger samtidig en vurdering af, at borgerne er udtalt farlige med behov for at være under den konstante overvågning, som en sikret afdeling indebærer.

Borgere med udviklingshæmning og dom i sikrede afdelinger har behov for en højt specialiseret indsats, og den kompleksitet, der ses i målgruppens udfordringer og behov for kriminalpræventive, pædagogiske og sociale indsatser, medfører et behov for en helhedsorienteret tilgang. Indsatsen bør derfor have fokus på den dømte borgers samlede problematikker og livssituation samt på, at borgeren kan opnå et liv uden kriminalitet.

Det fremgår af publikationen, at landets kommunalbestyrelser skal foretage en fornyet behandling ved at præsentere en koordineret løsning for etablering af et tilbud/afdeling i Vestdanmark med mulighed for at modtage borgere i målgruppen og afrapportere herom til Social- og Boligstyrelsen.

Det fremgår også, Social- og Boligstyrelsen efterfølgende vil gå i dialog med landets kommunalbestyrelser om styrelsens vurdering af det afrapporterede. Indgangsvinklen til denne dialog vil være rammeaftalesamarbejdet og formændene for de administrative styregrupper.

I nærværende 2. udgave er fristen for afrapportering ændret fra den 1. juni til den 31. december 2024. Overtitlen er ændret fra Fornyet behandling af central udmelding til Anmodning om fornyet behandling af central udmelding. Endelig er der foretaget mindre korreturrettelser.