Behandling til børn og unge udsat for seksuelle overgreb – Slutevaluering af TF-CBT

2023

Evalueringen af et projekt med traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi, TF-CBT, i Børnehus Syd viser markante positive resultater. Målgruppen er børn og unge i alderen 6-17 år, som har traumer efter at have været udsat for seksuelle overgreb.

Børn udsat for seksuelle overgreb er i stor risiko for at udvikle traumer samt langvarige psykiske lidelser, misbrug og dårligt fysisk helbred. Det er derfor vigtigt at tilbyde effektiv behandling til disse børn. Det er en kommunal opgave at varetage støtten til børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. Kun meget få kommuner har et specialiseret tilbud til målgruppen.

TF-CBT behandlingsmodellen er udviklet, modnet og afprøvet i et af de fem danske børnehuse, Børnehus Syd, i regi af den nationale Strategi for Udvikling af Sociale Indsatser (SUSI) med formålet at udvikle en virksom og økonomisk bæredygtig behandlingsmodel med potentiale for national dækning. Projektet er gennemført fra efteråret 2020 til udgangen af 2022 for midler fra Social- og Boligstyrelsen. VIVE, Det Nationale Forskning- og Analysecenter for Velfærd, har understøttet udviklingen og implementeringsprocessen.

VIVE har foretaget evalueringen. Evalueringen har særligt fokus på resultaterne af implementeringen, behandlingens virkning og omkostningsvurderingen af behandlingsindsatsen.

31 familier og 29 børn og unge har gennemført behandlingen. Børnene og de unge er ved forløbets opstart karakteriseret af en ret alvorlig mistrivsel:

 • Næsten alle deltagere udviser symptomer på PTSD (95 pct. af de over 1årige, 67 pct. af de 8-12 årige).
 • Næsten alle deltagere viser alvorlige symptomer på depression og opfylder kriterierne for en klinisk depression (83 pct.).
 • Næsten alle deltagere har dysfunktionelle og negative tanker, har problemer med trivslen, koncentrationen, venskaber og indlæring.

Resultaterne fra implementeringsevalueringen viser, at:

 • TF-CBT behandlingsmodellen er succesfuldt implementeret.
 • Der er foretaget screeninger af alle børn for at sikre, at børnene tilhører målgruppen for behandlingen.
 • Der er foretaget før- og eftermålinger af PTSD-symptomer, depression, dysfunktionelle tanker og trivsel.
 • Det er lykkedes at implementere TF-CBT-uddannelsen efter fidelitetskravene, og alle terapeuter er blevet certificeret i TF-CBT.
 • Alle behandlingsforløb har opfyldt intentionen om fidelitet, mængde, varighed og indhold.

I forhold til virkningen af behandlingen er der er foretaget før- og eftermålinger af børnene og de unge, ligesom børnenes omsorgspersoner har udfyldt spørgeskemaer ved opstart og afslutning af behandlingen samt tre måneder efter endt behandling. Resultaterne fra virkningsevalueringen viser, at der efter endt TF-CBT-behandling ses:

 • En statistisk signifikant reduktion i børnene og de unges symptomer på PTSD fra 85 pct. ved opstart til 54 pct. ved afslutningen.
 • Et betragteligt fald fra 81 pct. ved opstart til 31 pct. ved afslutningen i andelen af børn og unge der opfylder kriterierne for en klinisk depression.
 • Et markant fald i omfanget af negative traumerelaterede tanker hos børnene og de unge i løbet af behandlingsforløbet.
 • En markant forbedret trivsel hos børnene og de unge.
 • At børnene og de unge ved afslutningen af behandlingsforløbet er mere glade for livet.

Resultaterne fra omkostningsevalueringen viser, at:

 • Prisen for et TF-CBT forløb er realistisk, og der vurderes at være et rimeligt forhold mellem ressourcer og resultater af TF-CBT-behandlingen.
 • Kommunernes vurderer, at TF-CBT-behandlingen er særligt attraktiv for de kommuner, der ikke selv har specialiserede kompetencer til behandling af målgruppen.
 • Kommunerne finder TF-CBT behandlingen attraktiv, fordi forløbet er afgrænset i omfang, prisen er fast, og behandlingen også omfatter barnet eller den unges nærmeste omsorgsperson.
 • Kommunerne efterspørger en udvidelse af målgruppen for behandlingstilbuddet til også at omfatte børn udsat for vold.

 De samlede resultater af udviklingen, modningen og afprøvningen af TF-CBT-behandling til børn udsat for seksuelle overgreb er så lovende, at Social- og boligministeren og ordførerkredsen bag Udviklings- og Investeringsprogrammet har besluttet at udbrede TF-CBT-behandlingstilbuddet til alle børnehuse, så der skabes grundlag for et virksomt nationalt dækkende behandlingstilbud til børn med traumer efter seksuelle overgreb. Målgruppen udvides til også at omfatte børn udsat for vold. Erfaringer fra Norge med at anvende TF-CBT til børn udsat for vold, viser samme virksomme resultater for denne målgruppe.

Hent publikationen her (pdf)