978-87-94371-92-6

Anbefalinger til at arbejde traumebevidst i den sociale indsats med voksne

Social- og Boligstyrelsen2023

Mange voksne, som lever i social udsathed eller har psykiske vanskeligheder, har traumer med sig fra tidligere. Udgivelsen beskriver Social- og Boligstyrelsens fire faglige anbefalinger til, hvordan medarbejdere, ledere og frivillige kan samarbejde traumebevidst med borgere og dermed styrke udbyttet af den sociale indsats.

Traumer er særligt udbredte blandt voksne, som lever i social udsathed eller har psykiske vanskeligheder. En borger med traumer vil ofte opleve utryghed, mistillid og et forhøjet alarmberedskab i mødet med det sociale system. Det kan betyde, at borgeren kan reagere med fx ængstelse, skepsis eller aggression og have svært ved at reflektere. Det kan have stor betydning for samarbejdet om indsatsen og for borgerens udbytte af den.

Den traumebevidste tilgang

Udgivelsen rummer Social- og Boligstyrelsens fire anbefalinger til arbejdet med den traumebevidste tilgang på socialområdet. I udgivelsen kan man også læse om, hvad traumer er, og hvordan den traumebevidste tilgang kan bidrage til mere virkningsfulde sociale indsatser for borgeren.

Den traumebevidste tilgang er ikke en behandlingsform, men en ramme for samarbejdet med borgeren, som kan understøtte vedkommendes recovery og rehabilitering. Den indebærer et fokus på at give borgeren en oplevelse af tryghed, kontrol og ejerskab i den sociale indsats og dermed på at forebygge traumereaktioner.

Anbefalinger og redskaber til at arbejde traumebevidst

De fire anbefalinger giver viden om, og inspiration til, hvordan man arbejder traumebevidst i mødet med borgeren og i andre sammenhænge, som har betydning for indsatsen. Det kan fx være i strategier, politikker, procedurer, kommunikation om indsatsen og fysisk indretning.

Anbefalingerne er:

  1. Opbyg viden om traumer og kompetencer til at arbejde traumebevidst, så borgeren oplever at blive set, hørt og forstået
  2. Lad borgerens egne perspektiver være styrende for indsatsen, så borgeren oplever kontrol, ejerskab og mestring
  3. Opbyg tillid og tryghed sammen med borgeren, så borgeren får et roligere nervesystem og føler sig tryg ved at give udtryk for egne perspektiver og behov
  4. Tilpas de fysiske rammer, så de bidrager til borgerens oplevelse af fysisk og psykisk tryghed.

Til de fire anbefalinger hører forslag til tilgange, metoder og redskaber, som kan anvendes i arbejdet med anbefalingerne. Der er også en række råd til, hvordan ledelsen kan understøtte den traumebevidste tilgang organisatorisk.

Anbefalingerne er baseret på seks kerneelementer for den specifikke tilgang Traume-Bevidst Tilgang. VIVE har udviklet og beskrevet kerneelementerne i en undersøgelse fra 2022 om traumebevidsthed i arbejdet med socialt udsatte voksne.

Viden om traumebevidste tilgange i indsatser til socialt udsatte voksne (VIVE)