Vidensafdækning: Sundhedsindsatser på det sociale område

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2022

Udgivelsen identificerer tre overordnede temaer, som kan give inspiration til den videre udvikling af indsatser til arbejdet med at håndtere somatisk sygdom på det sociale område.

Personer med særlige sociale eller psykiske udfordringer rammes oftere af somatisk sygdom end den øvrige befolkning og lever i gennemsnit 15-20 år kortere. Trods mange indsatser på området eksisterer der meget lidt viden om, hvordan indsatserne virker, eller hvad der ser særligt lovende ud i forhold til at tilrettelægge en meningsfuld sundhedsindsats for denne målgruppe.
Afdækningen bidrager med viden om eksisterende sundhedsindsatser til voksne borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Afdækningen tager udgangspunkt i en desk-research på området og præsenterer fire udvalgte cases, der giver indsigt i indsatser og tilbud, der på forskellig vis er lykkedes med at skabe en virkningsfuld og sammenhængende sundhedsindsats til borgere på tværs af sektorer og områder.

Rapporten peger på tre overordnede temaer, som går på tværs af desk-researchen og de fire cases. De tre temaer er:

  • krav-frihed i frivillighedssektoren
  • snitflader i og mellem sektorerne
  • det menneskelige møde.

De tre temaer kan skabe grobund for læring og inspiration til den videre udvikling af indsatser, som kan understøtte arbejdet med håndtering af somatisk sygdom på det sociale område.
Vidensafdækningen blev igangsat af Socialstyrelsen i 2021 for at få mere viden om sundhedsindsatser på det sociale område og for at indkredse og vurdere, om der er grundlag for at udvikle, udbrede og modne sundhedsindsatser, der øger trivsel og understøtter recovery hos socialt udsatte voksne.

Rapporten er udarbejdet i regi af Social- og Ældreministeriets "Strategin for udvikling af sociale indsatser".


 
Hent publikationen