Praksisafdækning af familiehuse og lignende organiseringer

Socialstyrelsen2022

I praksisafdækningen kan du læse om, hvordan kommuner har organiseret deres tidligt forebyggede indsatser for kommende forældre og familier med børn i alderen 0-6 år i familiehuse eller lignende organiseringer. Publikationen indeholder desuden cases fra syv kommuner.

I forbindelse med reformen Børnene Først har Socialstyrelsen til opgave at understøtte udbredelsen af familiehuse eller lignende organiseringer i hele landet. Socialstyrelsen har i forbindelse med forberedelsen af dette arbejde fået udarbejdet en praksisafdækning. 

Praksisafdækningen har til formål at give et overordnet billede af kommunernes nuværende praksis og bidrage med dybdegående viden fra kommuner med inspirerende modeller. Desuden formidles erfaringer fra Sverige og Norge, hvor man i en længere årrække har arbejdet med familiehuse. Afdækningen skal således supplere Socialstyrelsens øvrige viden på området og være til inspiration for de kommuner, der har interesse i organiseringen af tidligt forebyggende indsatser til målgruppen. 

I praksisafdækningen kategoriseres kommunerne i fire typologier, som er baseret på kommunernes spørgeskemabesvarelser og viden fra desk research. Typologierne viser blandt andet, hvorvidt kommunerne har etableret en egentlig tværfaglig enhed. 

  • 19 kommuner har etableret et tværfagligt team/et familiehus for målgruppen 0-6 år().
  • 25 kommuner har etableret et tværfaglig team/et familiehus for målgruppen 0-18 år.
  • 37 kommuner har afgrænsede tværfaglige indsatser for målgruppen 0-6 år.
  • 11 kommuner har alene monofaglige indsatser til målgruppen 0-6 år.

Hovedfund

  • I de i alt 44 kommuner, der har etableret et tværfagligt team/et familiehus (de første to grupper), er tilbuddet typisk bemandet af socialrådgivere, familiebehandlere og sundhedsplejersker.
  • Af disse kommuner har 47 pct. både åbne tilbud og tilbud, der kræver henvisning/visitation, mens 41 pct. alene har tilbud, der kræver henvisning/visitation. 9 pct. har alene åbne tilbud.  
  • Næsten alle kommuner har etableret samarbejde mellem almenområdet og det forebyggende område om opsporing af familier med behov for støtte. Over halvdelen af kommunerne har ligeledes etableret tilbud i samarbejde med jordemoder, fødselsafsnit, sygehus eller lignende. Endelig har godt halvdelen af kommunerne et samarbejde med civilsamfundsaktører om kommunale tilbud til målgruppen.
  • Praksisafdækningen viser, at mange kommuner oplever at mangle tilbud til målgruppen fx tværfaglige samarbejder, gruppeforløb, netværk m.v. og mange kommuner fortæller, at der er politisk opmærksomhed på de tidligt forebyggende tilbud og indsatser.
  • Erfaringer fra Sverige og Norge viser, at de svenske Familjecentraler og de norske Familiens Huse i en årerække har haft helhedsorienterede og tidlige indsatser til kommende forældre og familier med små børn. Faggrupperne er ofte samlet på én lokation, hvilket giver forældrene én fysisk indgang og muliggør tværfagligt samarbejde. 

Praksisafdækningen er udarbejdet af PwC og er baseret på en survey, som er besvaret af 92 kommuner, kvalitative interview med repræsentanter fra 14 kommuner, casebesøg i syv kommuner samt desk research. Der er derudover afholdt virtuelle møder med repræsentanter fra Sverige og Norge samt indhentet faglig input fra et nedsat fagligt ekspertpanel med kommunale repræsentanter.


 
Hent publikationen