Kommunale udfordringer på det specialiserede voksenområde – En opfølgende undersøgelse

Socialstyrelsen2022

Rapporten belyser via en kvalitativ interviewundersøgelse kommunernes perspektiver på udvalgte udfordringer og behov på det specialiserede voksenområde.

Den kvalitative undersøgelse er en opfølgning på en tidligere landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af kommunernes oplevede udfordringer og behov på socialområdet (herefter benævnt kommunesurveyen).

Formålet med den opfølgende undersøgelse er at supplere det overordnede perspektiv på kommunernes oplevede udfordringer og behov med et mere dybdegående indblik i de udfordringer og behov, kommunerne oplever. Opfølgningen skal nuancere centrale fund fra kommunesurveyen på det specialiserede voksenområde. Temaerne for den kvalitative opfølgning er udvalgt på baggrund af resultaterne fra kommunesurveyen og ud fra en vurdering af, hvor der særligt er behov for mere viden.

Rapporten omfatter tre temaer: 1) Håndtering af sundhedsrelaterede problemstillinger, 2) Borgerens nære netværk og 3) Samarbejde med civilsamfundet. For hvert tema er der gennemført et gruppeinterview med informanter, som så vidt muligt har viden på tværs af voksenområdet i forhold til social udsathed, psykiske vanskeligheder og handicap. Informanterne varetager kommunale stillingsfunktioner som blandt andet udviklingskonsulenter, myndighedsledere, tilbudsledere og socialchefer.

Her er et uddrag af resultaterne for de tre temaer:

  • Informanterne peger på, at identificering og håndtering af sundhedsrelaterede problemstillinger kan styrkes ved, at der er relevante sundhedsfaglige kompetencer til stede på det specialiserede voksenområde. Kommunerne kan for eksempel ansætte sundhedsfagligt personale på socialområdet og/eller opkvalificere socialfaglige medarbejdere.
  • Ifølge informanterne kan en grundig forventningsafstemning med borgere og deres netværk og en fleksibel tilgang til metoder understøtte borgernes forløb og/eller livssituation.
  • Informanterne peger på, at gensidighed og ligeværdige relationer mellem kommune og civilsamfund kan styrke borgerinddragelse og kommunale indsatser samt understøtte bæredygtighed i det sociale arbejde. Hvis kommunerne kan handle hurtigt og agilt, kan det understøtte samarbejdet med civilsamfundsaktører.

 
Hent publikationen