Frivilligcentrene i Danmark 2021. En evaluering af den lokale understøttelse af deltagelse og fællesskaber

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2022

Rapporten redegør for frivilligcentrenes organisering, arbejde og virkning sammenlignet med evalueringen af frivilligcentrene i 2016. Der beskrives desuden resultater af den foreløbige implementering af den såkaldte kvalitetsmodel og tildelingskriterierne for statslig grundfinansiering.

Evalueringen beskriver frivilligcentrenes virke og arbejde i 2021 samt deres erfaringer med implementeringen af en kvalitetsmodel og tildelingskriterier vedr. grundfinansieringen fra Socialstyrelsen.

Kvalitetsmodellen er udarbejdet af frivilligcentrenes landsdækkende paraplyorganisation FriSe og landets frivilligcentre med processtøtte fra Socialstyrelsen og tildelingskriterierne af Socialstyrelsen på baggrund af anbefalingen i Rambølls evaluering af frivilligcentrene fra 2016.

Rapporten viser, at frivilligcentrenes arbejde har udviklet sig på flere punkter. Frivilligcentrene har færre fuldtidsansatte medarbejdere og ledere og laver markant flere aktiviteter målrettet kommuner end i 2016. Frivilligcentrene vurderer generelt, at de har et godt samarbejde med kommunen, selvom der samtidig er mange, der ikke oplever samarbejdet som ligeværdigt.

Rapporten påpeger, at frivilligcentrenes arbejde er blevet mere komplekst med mange forskelligartede opgaver, midlertidige og aktivitetsspecifikke finansieringskilder, og at centrene skal navigere mellem flere forskellige interesser fra blandt andet deres medlemmer, kommunen, staten og lokalsamfundet.

Ifølge evalueringen har næsten alle frivilligcentre implementeret tildelingskriterierne og kvalitetsmodellen, men der er forskellige opfattelser af, hvordan og i hvilket omfang, disse tiltag har bidraget positivt til deres arbejde.

Det bemærkes i evalueringen, at resultaterne af denne del af evalueringen kan være påvirket af vanskeligheder i forbindelse med coronaepidemien og at kvalitetsmodellen først er taget i brug ultimo 2019 / primo 2020.

I første del af rapporten redegøres for frivilligcentrenes etablering og finansiering, hvordan de er organiseret, hvilke aktiviteter de laver og deres samarbejdsrelationer med kommunen.

Videre beskrives frivilligcentrenes erfaringer med at arbejde mål- og resultatorienteret samt deres erfaringer med kvalitetsmodellen, og der redegøres for kommunernes og foreningernes vurdering af frivilligcentrenes virkninger for det frivillige sociale arbejde og frivilligcentrenes egen vurdering heraf.

Evalueringen afsluttes med en tværgående opsamling, hvor der præsenteres en række anbefalinger og opmærksomhedspunkter for frivilligcentrenes vilkår og arbejde fremadrettet.

 


 
Hent publikationen