Adoption som social indsats – en vidensindsamling

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2022

Udgivelsen formidler eksisterende viden om adoption som social indsats. Hovedtemaerne er adopteredes udvikling og trivsel, stabilitet i adoptioner og åbenhed i adoptioner.

Formålet med vidensindsamlingen er at formidle eksisterende viden om adoption som social indsats. Vidensindsamlingen bygger videre på en forskningsgennemgang fra 2007, der undersøgte virkningerne af adoption som indsats. Målgruppen for vidensindsamlingen er fagprofessionelle på det sociale børne- og ungeområde. Vidensindsamlingen har primært fokus på adoptionens betydning for den adopterede. Den biologiske familie og adoptivfamilies oplevelse og tilfredshed med graden åbenhed i adoptionen belyses også.

Vidensindsamlingen er inddelt i tre hovedtemaer: Adopteredes udvikling og trivsel, stabilitet i adoptioner og åbenhed i adoptioner. Her præsenteres de forskningsmæssige resultater, der knytter sig til hovedtemaerne med de forbehold, der måtte være ift. data mv.

Fundene i forbindelse med adopteredes udvikling og trivsel præsenteres i kapitel 2. Den indsamlede viden peger bl.a. på, at adopterede børn overordnet set udvikler sig mere positivt end børn, der vokser op i andre former for anbringelser. Derudover klarer de sig bedre i skolen og i uddannelser sammenlignet langvarigt anbragte. Sammenlignet med jævnaldrende, der ikke har været anbragt eller adopteret, opnår adopterede ikke samme resultater, og nogle adopterede oplever fx psykiske eller adfærdsmæssige udfordringer.

Kapitel 3 afdækker betydningen af stabilitet i adoptioner. Børn, der er adopteret, oplever generelt en højere grad af stabilitet i deres omsorgsrelationer sammenlignet med børn i andre former for anbringelser. Faktorer såsom alder, anbringelseshistorik og støtte til adoptivfamilier påvirker stabiliteten af adoptioner.

Det afsluttende kapitel vedrører betydningen af åbenhed i adoptioner, hvilket betegnes som forskellige grader af kontakt mellem hhv. den adopterede, biologiske familiemedlemmer og adoptivfamilien. I Danmark er de fleste adoptioner anonyme, mens tendensen i nogle andre lande er gået mod en højere grad af åbenhed. For de involverede parter er der generelt en positiv indstilling til åbenhed i adoptionen.

Vidensindsamlingen er udarbejdet i Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv, som er et samarbejde mellem Socialstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår. 


 
Hent publikationen