Digital ISBN: 978-87-94059-47-3

ACT-metodemanual til anvendelse på hjemløshedsområdet

Socialstyrelsen og Lars Benjaminsen, VIVE2022

ACT-metoden er en specialiseret støtteindsats, som fokuserer på at give de mest udsatte borgere en helhedsorienteret støtte. Socialstyrelsen har udarbejdet en manual til anvendelsen af metoden på hjemløshedsområdet.

Assertive Community Treatment (ACT) er en evidensbaseret metode, som støtter borgere med behov for langvarig, intensiv social og praktisk støtte i hverdagen, og som har vanskeligt ved at benytte øvrige sociale tilbud og behandlingsindsatser. På hjemløshedsområdet anvendes ACT som en metode til at yde en specialiseret støtteindsats efter serviceloven.

ACT-metoden er kendetegnet ved en individuelt tilpasset støtteindsats, der er recovery-orienteret og tidsubegrænset. Det indebærer, at borgeren selv kan udvælge fokusområder, og at indsatsen fortsætter, så længe borgeren har behov for støtten. Indsatsen er desuden baseret i lokalmiljøet og udføres af et tværfagligt team med rette uddannelse og/eller kompetencer.

ACT-metoden tager højde for tre forskellige dimensioner af støtte; at give borgeren social og praktisk støtte, at give borgeren en specialiseret helbredsmæssig indsats og at give borgeren støtte til administrative forhold. De tre dimensioner udgør tilsammen ACT-indsatsen til borgeren.

Metoden er blevet afprøvet og har skabt gode resultater i Danmark. Evalueringen af den nationale hjemløsestrategi fra 2009-2013 viser bl.a., at 90 pct. af de borgere, der har modtaget en ACT-indsats i perioden, har en bolig ved afslutningen af perioden (Benjaminsen, 2013; Rambøll og SFI, 2013).

Manualen henvender sig særligt til fagprofessionelle, der skal arbejde med ACT-metoden i praksis. Manualen beskriver forudsætningerne og rammerne for indsatsen og indeholder tjeklister, som ACT-medarbejderne kan støtte sig til i arbejdet med metoden.

 
Hent publikationen