Vidensafdækning af tidlige indsatser rettet mod børn og unge med angst eller depression

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2021

Vidensafdækningen beskriver og analyserer en række udvalgte tidlige indsatser rettet mod børn og unge i alderen 3-18 år med angst og/eller depression. Formålet er at at identificere, hvilke kerneelementer der kendetegner de virksomme indsatser.

Udgivelsen er baseret på en kortlægning af 14 udvalgte tidlige indsatser til børn og unge i alderen 3-18 år i psykisk mistrivsel med særlig fokus på børn og unge med angst eller depression. Udvælgelsen af indsatser er bl.a. sket ud fra en viden om, hvilke indsatser der benyttes i de nordiske lande. Der fokuseres på børn og unge med få eller flere samtidige, men korterevarende symptomer og tegn på angst eller depression, som derfor typisk vil indplaceres på det tidlige indsatstrin.

Med udgangspunkt i vidensafdækningen vil det være muligt at foretage en vurdering af, om der er grundlag for at igangsætte et arbejde med at videreudvikle og udbrede udvalgte indsatser rettet mod målgruppen.

I vidensafdækningen er de udvalgte indsatser beskrevet, og der er indsamlet og præsenteret evalueringer og effektmålinger af indsatserne. I en tværgående analyse foretages en sammenligning af de teoretiske tilgange, metoder og resultater af effektmålinger, og der identificeres syv tværgående kerneelementer, der karakteriserer de virksomme indsatser. Disse tværgående kernelementer svarer i høj grad til hovedelementerne i kognitiv adfærdsterapi, hvilket afspejler, at hovedparten af de beskrevne indsatser er helt eller delvist baseret på kognitiv adfærdsterapi.

I kapitel 2 præsenteres de udvalgte metoder og indsatser. Beskrivelsen af indsatserne er bygget op efter samme skabelon, således at målgruppen, metoden, implementeringen og effekten beskrives for hver indsats.

I kapitel 3 sammenlignes indsatserne med henblik på at identificere de tværgående elementer i de indsatser, som har vist sig mest virksomme. Desuden beskrives de identificerede tværgående kernelementer.

I kapitel 4 opsummeres og afrundes vidensafdækningen.

Vidensafdækningen er udarbejdet for Socialstyrelsen af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 


 
Hent publikationen