Undersøgelse af ydre sikkerhed og efteruddannelse på sikrede og delvis lukkede institutioner.

Socialstyrelsen2021

Socialstyrelsen har på baggrund af spørgeskemaer, telefoninterviews og ekspertvurderinger gennemført en undersøgelse af behovet for yderligere ydre sikkerhed og opkvalificerende efteruddannelse af personalet på sikrede og delvis lukkede institutioner.

Socialstyrelsen har for Social- og Indenrigsministeriet gennemført en undersøgelse af behovet for yderligere ydre sikkerhed og opkvalificerende efteruddannelse hos personale på sikrede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger. Undersøgelsen er en del af den politiske aftale om en reform af ”indsatsen mod ungdomskriminalitet – Alle handlinger har konsekvenser” fra juni 2018.

Undersøgelsen har særligt fokus på behovet for yderligere ydre sikkerhed for at minimere omfanget af rømninger og indsmuglinger af våben og euforiserende stoffer på sikrede og delvis lukkede institutioner.  Med hensyn til behovet for opkvalificerende efteruddannelse til personalet har undersøgelsen særligt vedrørt institutionens målgruppe, konflikthåndtering, magtanvendelse og regelgrundlaget herfor.

Konkret er det landets otte sikrede døgninstitutioner og fem delvis lukkede afdelinger, der er omfattet af undersøgelsen.

Undersøgelsens bygger på spørgeskemaundersøgelser, telefoninterviews og ekspertvurderinger.

For det første har forstanderne fra de i alt 13 institutioner og afdelinger besvaret et spørgeskema. Spørgeskemaet omhandler dels faktuelle oplysninger som omfanget af rømninger og indsmuglinger af våben og euforiserende stoffer samt personalets uddannelsesmæssige kvalifikationer; dels forstandernes vurdering af behov for og konsekvenser af yderligere ydre sikkerhed og efteruddannelse.

For det andet er der udsendt spørgeskemaer til landets fem socialtilsyn, hvoraf fire har besvaret skemaet. Socialtilsynene er bl.a. blevet bedt om at vurdere, hvad der har størst betydning for at minimere rømninger samt indsmuglinger til sikrede og delvis lukkede institutioner, samt på hvilke områder behovet for efteruddannelse er størst.  

For det tredje har der været gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige medarbejderne på institutionerne. 33 medarbejdere fra de sikrede døgninstitutioner og 76 medarbejdere fra de delvis lukkede afdelinger har besvaret skemaet, hvor de er blevet bedt om at vurdere behovet for ydereligere ydre sikkerhed og efteruddannelse.

For det fjerde er der gennemført telefoninterviews med de seks driftsherrer for de sikrede og delvis lukkede institutioner, hvor der har været fokus på deres perspektiv for behovet for yderligere ydre sikkerhed og efteruddannelse.

Endelig er der for det femte gennemført to ekspertmøder med henholdsvis repræsentanter fra retspsykiatrien, og fra Ankestyrelsen og Børnerådet, hvor resultaterne fra spørgeskemaundersøgelser og telefoninterviews er blevet perspektiveret.

Rapporten danner grundlag for en efterfølgende vurdering af behovet for yderligere ydre sikkerhed og opkvalificerende efteruddannelse på de pågældende døgninstitutioner. 

Hent publikationen