Udredning af voksne med psykiske vanskeligheder, misbrug og komplekse, sociale problemstillinger (rapport)

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Socialstyrelsen2021

Meget udsatte borgere kæmper ofte med misbrug og psykiske problemer. Det kan være særdeles udfordrende for fagprofessionelle at arbejde med borgerne. VIVE har for Socialstyrelsen udarbejdet en rapport om faglige tilgange mv., som fagprofessionelle kan bruge i arbejdet med at øge trivslen hos en af samfundets mest udsatte grupper.

Kommunerne kan henvende sig til VISO – den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation – om meget udsatte borgere. Sagerne kan være så komplicerede og udfordrende, at de fagprofessionelle omkring borgeren ikke ved, hvad de skal stille op for at støtte borgeren bedst muligt.

Blandt de mest udsatte er borgere, der ikke selv beder om hjælp, og som er svære at fastholde i tilbud. De kæmper ofte med misbrug og psykiske problemer, men det er ikke altid, de selv erkender, at de har vanskeligheder. Gennem deres opvækst og voksenliv har borgerne ofte følt sig anderledes og misforståede, og mange har oplevet svigt, krænkelser og traumer. Ofte er de aldrig blevet ordentligt udredt, og derfor har det aldrig stået klart, hvad der er årsagerne til de problemer, de oplever. Hvis der er stillet en diagnose, indikerer VISO-udred­ningsforløb af og til, at diagnosen har været forkert.

VIVE har udarbejdet rapporten for Socialstyrelsen på baggrund af en systematisk journalgennem­gang og interview med VISO-specialister og fagprofessionelle. Der er desuden lavet et litteraturstudie, som har identificeret tilgange, redskaber og socialfaglige og psykologiske metoder, som er relevant for målgruppen.

Rapporten er skrevet til fagprofessionelle, der arbejder med voksne med psykiske van­skeligheder, misbrug og komplekse sociale problemstillinger. Håbet er, at det kan være med til at styrke det socialfaglige grundlag for indsatserne. I rapporten opridses tilgange til udredning af borgernes behov, problematikker, res­sourcer og ønsker. Der er ikke tale om en udtømmende liste af tilgange.

Undersøgelsens resultater er også formidlet i et kortere videnshæfte 

Hent publikationen