Udfordringer i forhold til voksne på det specialiserede socialområde - kommunale perspektiver

Socialstyrelsen2021

Rapporten afdækker kommunernes perspektiver på udfordringer og behov for støtte inden for en række fokusområder på det specialiserede socialområde. Resultaterne i rapporten er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt danske kommuner.

I rapporten afdækkes kommunernes perspektiver på centrale udfordringer i arbejdet med udsatte voksne samt voksne med handicap. Rapporten afdækker ligeledes kommunernes oplevede behov for støtte til at kunne imødekomme udfordringerne.

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i efteråret 2020 og dækker ni tværgående fokusområder for organisering, styring og kvalitet, otte målgruppespecifikke fokusområder og fem udvalgte aktuelle temaer. Ved de otte målgruppespecifikke fokusområder er kommunerne blevet spurgt ind til arbejdet med 16 udvalgte målgrupper på voksenområdet.

Blandt de 16 målgrupper, er der generelt flest kommuner, der oplever udfordringer i arbejdet med unge og voksne med svære psykiske vanskeligheder og hyppig kontakt til behandlingspsykiatrien, unge og voksne med flere komplekse problemstillinger, der skal håndteres samtidigt og unge og voksne med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. Disse målgrupper angår i overvejende grad socialpsykiatrien.

På tværs af målgrupperne angiver kommunerne, at de særligt oplever udfordringer med at sætte ind med forebyggende og mindre indgribende tiltag, vækst i antallet af individer i målgrupperne samt at sikre relevant og effektivt samarbejde med andre relevante sektorer om indsatser og tilbud til målgrupperne.

Resultaterne fra undersøgelsen peger på, at kommunerne generelt oplever udfordringer med indsamling og anvendelse af data samt systematisk opfølgning. Dette kommer blandt andet til udtryk ved udfordringer med at anvende data som grundlag for styring efter strategiske målsætninger, at følge og udvikle kvaliteten i socialfaglige indsatser og metoder på en systematisk måde, at anvende data om borgere til refleksion over og udvikling af den socialfaglige praksis, samt at indsamle data om borgerens udvikling og trivsel på en systematisk måde.

Kommunerne angiver, at det særligt er af indsatser og metoder, data og nøgletal samt kompetenceudvikling som vil kunne bidrage til at imødekomme udfordringer på tværs af de tværgående temaer.

Rapporten er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt relevante kommunale chefer på det specialiserede voksenområde. Deltagelsesprocenten blandt kommunerne er 95 pct.

Socialstyrelsen har gennemført en tilsvarende undersøgelse på børne- og ungeområdet i 2020.

Hent publikationen