Udfordringer i forhold til børn og unge på det specialiserede socialområde - kommunale perspektiver

Socialstyrelsen2021

Rapporten belyser kommunernes oplevede udfordringer og behov for støtte inden for en række fokusområder på socialområdet. Rapporten er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt danske kommuner.

I rapporten belyses kommunernes oplevede udfordringer i arbejdet med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap. Derudover belyses, hvilke behov for støtte kommunerne oplever for at kunne imødekomme udfordringerne.

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i efteråret 2020 og dækker ni tværgående fokusområder for organisering, styring og kvalitet, otte målgruppespecifikke fokusområder og seks udvalgte aktuelle temaer. Ved de otte målgruppespecifikke fokusområder er kommunerne blevet spurgt ind til arbejdet med 17 udvalgte målgrupper på børne- og ungeområdet.

Undersøgelsen viser, at kommunerne blandt de 17 målgrupper særligt oplever udfordringer i arbejdet med børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, meget udsatte unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd samt børn og unge med selvskadende adfærd, herunder spiseforstyrrelser. Derudover oplever kommunerne ligeledes væsentlige udfordringer i arbejdet med børn og unge med bekymrende skolefravær samt anbragte børn og unge.

På tværs af målgrupperne i undersøgelsen oplever kommunerne særligt udfordringer med at sætte ind med en tidlig og forebyggende indsats, vækst i antallet af personer i målgrupperne og at tilbyde relevante tilbud og indsatser til målgrupperne.

Undersøgelsen viser, at nogle af de mest udbredte udfordringer inden for de tværgående fokusområder relaterer sig til indsamling og anvendelse af data til refleksion over og udvikling af den socialfaglige praksis samt til at følge og udvikle kvaliteten i socialfaglige indsatser og metoder. Derudover oplever kommunerne særligt udfordringer med at koordinere og samarbejde mellem sektorer. Dette gælder særligt i samarbejdet med børne- og ungdomspsykiatrien.

Kommunerne angiver, at det særligt er indsatser og metoder, kompetenceudvikling samt data og nøgletal, som vil kunne bidrage til at imødekomme udfordringer på tværs af de tværgående temaer.

Rapporten er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt relevante kommunale chefer på det specialiserede børne- og ungeområde. Deltagelsesprocenten blandt kommunerne er 97 pct.

Socialstyrelsen har gennemført en tilsvarende undersøgelse på voksenområdet i 2020.

Hent publikationen