Tilfredshedsundersøgelse blandt Socialstyrelsens tilskudsmodtagere

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2021

VIVE har for Socialstyrelsen foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse blandt styrelsens tilskudsmodtagere. Undersøgelsen dækker over en baselinemåling og en opfølgningsmåling, som er blevet foretaget i henholdsvis 2018 og 2020.

VIVE har for Socialstyrelsen lavet en tilfredshedsundersøgelse, som beskriver tilfredsheden med Socialstyrelsens tilskudsforvaltning, samt giver et billede af, hvordan tilfredsheden har udviklet sig siden baselinemålingen i 2018. 

Undersøgelsen består af data fra to spørgeskemaundersøgelser, som Socialstyrelsens tilskudsmodtagere er blevet inviteret til at deltage i. De inviterede tilskudsmodtagere i baselinemålingen er modtagere af tilskud på socialområdet i 2017 og i første halvdel af 2018. I den opfølgende måling er der sendt et tilsvarende spørgeskema ud til modtagere af tilskud på socialområdet i 2019 og i første halvår af 2020. Undersøgelsen omfatter i alt 932 besvarelser fra tilskudsmodtagere.

Rapporten viser, at den gennemsnitlige tilfredshed med Socialstyrelsens tilskudsforvaltning var på 6,7 i 2020, målt på skalaen fra 1 til 10, hvor 10 er "meget tilfreds".  Det betyder, at der er sket en stigning fra 6,3 i 2018-målingen. Stigningen skyldes blandt andet, at tilfredsheden blandt modtagere af ansøgningspuljemidler er steget fra 6,3 til 6,8, og at tilfredsheden er steget fra 5,5 til 6,1 blandt den gruppe, som modtager både ansøgningspuljemidler og driftstilskud. Tilfredsheden er dog faldet en smule fra 6,9 til 6,6, når der er tale om tilfredsheden blandt tilskudsmodtagere, der alene modtager driftstilskud.

Rapporten indeholder et kapitel om tilskudsmodtagernes baggrund og et kapitel om deres tilfredshed, herunder hvordan tilfredsheden er fordelt på tilskuds- og organisationstype, kompetence og erfaring samt i forhold til deltagelse i informationsmøder og kendskab til puljekalenderen. Herefter følger et kapitel om kontakten til Socialstyrelsen, samt to kapitler om henholdsvis modtagere af midler fra ansøgningspuljer og af driftstilskud. Afslutningsvis redegøres der for data og metode, herunder for indsamling, svarprocenter og stikprøvekarakteristika.

I rapporten findes ligeledes det spørgeskema, som Socialstyrelsens tilskudsmodtagere blev inviteret til at besvare.


 
Hent publikationen