Styrkelse af samarbejdet mellem frivillige og kommuner gennem uddannelse

VIVE2021

Undersøgelsen viser, at det først og fremmest er kompetenceudvikling, der sigter på gensidigt kendskab til hinanden og afprøvning af samarbejde i praksis, der efterspørges, når det handler om at understøtte at frivillige og kommunalt ansatte opnår et bedre samarbejde gennem uddannelsestilbud.

Der har gennem de seneste år været stadigt stigende fokus på samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund. Samarbejdet kan dog stille krav om udvikling og anvendelse af forskellige kompetencer både hos frivillige og kommunalt ansatte.

Formålet med undersøgelsen er at se, hvordan kompetenceudvikling blandt aktører i kommuner og i civilsamfundet kan bidrage til at øge og forbedre samarbejdet. Undersøgelsen indgår som en del af strategien for et bedre civilsamfund fra 2017.

VIVE har anvendt både kvantitative og kvalitative metoder, og der er indsamlet data blandt fagprofessionelle i kommuner, frivillige organisationer, frivilligcentre og professionshøjskoler og COK. Dataindsamlingen er gennemført med fokus på det frivillige sociale område i civilsamfundet og socialpsykiatriområdet, området for udsatte voksne og handicapområdet i kommunerne. Data er suppleret med eksisterende viden om tilbud om efter- og videreuddannelse i forhold til samarbejder mellem civilsamfund og kommuner. 

VIVEs undersøgelse viser blandt andet, at både frivillige og kommunalt ansatte særligt efterlyser muligheden for fælles kompetenceudvikling, hvor samarbejdet bliver afprøvet i praksis. Det handler om uddannelsesinitiativer, der understøtter, at frivillige organisationer og kommuner får et bedre konkret kendskab til hinandens virkelighed. Det vil sige uddannelsesinitiativerne, der giver deltagerne gensidigt kendskab til hinanden gennem fælles forløb, og som afprøver konkrete samarbejder i praksis. Samtidig peger undersøgelsen dog på, at der også er strukturelle udfordringer for samarbejdet mellem frivillige organisationer og kommuner i form af fx manglende midler, travlhed og retorikken i uddannelsestilbuddene.

Undersøgelsen indgår i det videre arbejde med udviklingen af indsatserne på civilsamfundet og samarbejdet mellem kommuner og civilsamfundsorganisationer.

Undersøgelsen er gennemført af VIVE for Socialstyrelsen. Undersøgelsens design og resultater er kvalificeret af en følgegruppe, der har bestået af FriSe og repræsentanter fra både kommuner, professionsuddannelserne og COK.


 
Hent publikationen