Social støtte i overgang til og fastholdelse i job - slutevaluering

Rambøll Management Consulting2021

I satspuljeprojektet Social støtte i overgang til og fastholdelse i job blev det afprøvet, om en koordineret indsats kan hjælpe flere udsatte ledige i job. Evalueringsrapporten belyser kommunernes resultater og erfaringerne med at implementere indsatsmodellen.

Satspuljeprojektet Social støtte i overgang til og fastholdelse i job har haft til formål at afprøve, om en koordineret, integreret og intensiv socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats kan hjælpe flere udsatte ledige med at få og fastholde et ordinært job. Projektet blev igangsat i 2018 af Socialstyrelsen i samarbejde med STAR.

Fem kommuner har deltaget i projektet fra februar 2018 til marts 2020. I deltagerkommunerne indgik socialområdet og jobcentret et forpligtende samarbejde om at afprøve en indsatsmodel, der blandt andet omfatter tværfaglige opstartsmøder, en fælles plan, virksomhedsrettet indsats og støtte efter CTI-metoden.

Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med mindst et års ledighed. Målgruppen har ofte komplekse og sammensatte problemer, herunder fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og sociale problemer.

Formålet med evalueringen er at belyse kommunernes resultater og erfaringer med den afprøvede indsatsmodel. Herunder bibringer evalueringen viden om målgruppen for indsatsens, kommunernes implementering af indsatsmodellen, de opnåede effekter samt indsatsens økonomiske omkostninger og potentialer.

Evalueringen viser, at indsatsen har en positiv effekt på borgernes afgang til både ordinær og støttet beskæftigelse samt deres deltagelse i virksomhedsrettet indsats.

Evalueringen viser også, at borgerne oplever at få en større grad af trivsel.

Evalueringen sandsynliggør, at en positiv udvikling i borgernes trivsel, tro på egne evner og arbejdsmarkedsparathed er underliggende mekanismer i indsatsen, som er med til at bringe borgerne tættere på ordinær beskæftigelse.

Endelig viser implementeringsevalueringen, at et fælles mindset er centralt for at tilbyde en koordineret og sammenhængende indsats på tværs af social- og beskæftigelsesområdet.

Evalueringen er udarbejdet af Rambøll.

Hent publikationen